22 Ulica Źródlana

 • czwartek, 20 lipca 2017
 • środa, 03 lutego 2016
  • ŹRÓDLANA - start !

   No i zaczynamy z ul. Źródlaną .

   Józef Kuczera 03.02.2016 10:33

    

    

   OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

   nr ZP.271.3.18.2016

   Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

    zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

   Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania
   pn. „Rozbudowa ul. Źródlanej”

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

   1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ulicy Źródlanej w Ustroniu.

   2.Założenia projektowe:

                   - Klasa drogi: L – lokalna,

                   - Długość drogi: ok. 570 mb,

                    - Szerokość jezdni: 6,0 m,

                    - Chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m,

                    - Zatoki autobusowe: 2 szt.

   3.Zakres zamówienia obejmuje:
   1) Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi,
   2) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
   3) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej – projekty podziału ok. 14 parcel,
   4) Opracowanie planu zagospodarowania terenu
   5) Opracowanie dokumentacji geologicznej w niezbędnym zakresie (opinia geologiczna lub dokumentacja geologiczno-inżynierska)
   6) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - część drogowa
   7) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - kanalizacja deszczowa,
   8) Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
   9) Opracowanie projektów niezbędnych zabezpieczeń bądź przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
   10) Opracowanie projektu organizacji ruchu (docelowej i na czas budowy) wraz z jej zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym,
   11) Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew,
   12) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji na realizację zadania.
   13) Uzyskanie w Starostwie Powiatowym decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,
   14) Opracowanie kosztorysu ślepego, inwestorskiego oraz przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

   1. Szczegółowość projektu budowlano-wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
   2. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
   3. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekt - pięć egzemplarzy, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB).
   4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
   5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
   6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
   7. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

   Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

   Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną:zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

   Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

   - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

   - w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

   Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.11.2016 roku.

   Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

   Konkurs ZP.271.3.18.2016 – Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Źródlanej

   Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 11.02.2016 r. do godz. 10:00.

   Kryteria porównania i oceny ofert:

   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

   CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

   Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

   Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

   C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

   Cena ocenianej oferty

   Ustroń, dn. 03.02.2016 r.

    

    

    

    

   Ustroń, dn. 03.02.2016 r.

   Powrót

   Załączniki

   Metryka dokumentu

   ukryj
   Tytuł dokumentu: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Źródlanej”
   Podmiot udostępniający informację: URZĄD MIASTA USTROŃ
   Informację opublikował: Józef Kuczera
   Informację wytworzył:  
   Data na dokumencie: Brak
   Data publikacji: 03.02.2016 10:33

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 03 lutego 2016 19:15