06 50 Lecie Uzdrowiska Ustroń

 • wtorek, 14 kwietnia 2015
 • wtorek, 10 marca 2015
  • 50 - LECIE UZDROWISKA USTROŃ - KASA

   

      Poniżej przedstawiamy nasze wystąpienie o zabezpieczenie funduszy na rozwój infrastruktury  Zawodzia,   których w lata poprzednich było żal,  a szkoda niedługo 50-lecie !!!                                                                                 

    

    

     Ustroń, 09.03.2015r.

    

                                                           Pan Artur Kluz

                                                           Przewodniczący Rady Miasta Ustroń


   Dotyczy :  zabezpieczenia środków finansowych na lata 2016 i dalej , dla Dzielnicy Zawodzie,

    

                      „…Miasto Ustroń zostało uznane za uzdrowisko Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. (Monitor Polski nr 45 poz. 227). Miasto posiada ustanowiony statut uzdrowiska oraz operat uzdrowiskowy, niezbędny do prowadzenie i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 651) na terenie miasta ustanowione zostały strefy uzdrowiskowe A, B i C. Strefa A obejmuje ok. 244,5 ha, strefa B ok. 597,56 ha, a strefa C ok. 5084 ha (pozostały obszar miasta w granicach administracyjnych). W granicach stref obowiązują przepisy wynikające z art. 38 i 38a cytowanej wyżej ustawy, przepisy te mają duży wpływ na proces planowania przestrzennego, wprowadzają bowiem wskaźniki powierzchni zieleni oraz zakaz budowy niektórych obiektów. Na terenie strefy „A” ,..   obowiązują najbardziej restrykcyjne ograniczenia. Są to:

   1) zakaz budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.):

   a) zakładów przemysłowych,

   b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,

   c) garaży wolno stojących,

   d) obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2,

   e) stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych,

   f) autostrad i dróg ekspresowych,

   g) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach …”

    

   wykonując proste działanie matematyczne  25 lipca 1967 + 50 lat = 25 lipca 2017 roku i w ten prosty sposób już za 28 miesięcy mamy sympatyczny Jubileusz w Ustroniu.

   Jeżeli wszelkie dotychczasowe uzgodnienia i rozmowy z Burmistrzem Miasta dotyczące Dzielnicy Zawodzie / jak wynika z naszej dotychczasowej korespondencji – kopie otrzymywała na bieżąco  Rada Miasta /   dojdą do skutku, a wszystko  wskazuje, że tak - należy zabezpieczyć na to środki finansowe, przez lata odbierane  Dzielnicy Zawodzie !

    

    

   Patrząc na przykład na to co mądrzejsi orzekli w temacie,  budżetu na lecznictwo uzdrowiskowe, kilka cytatów poniżej:

    

   „… Art. 49 [Dotacja z budżetu państwa]

    

   1. Gmina uzdrowiskowa realizująca zadania, o których mowa w art. 46, otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.13)).

    

   2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji, kierując się potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadań gmin uzdrowiskowych. …”

    

   oraz

   „…Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra -

   na interpelację nr 19841…

   …Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, ze zm.) nakłada na gminy uzdrowiskowe określone wymagania i ograniczenia co do zachowania norm środowiskowych i rodzaju możliwych inwestycji. Dodatkowe zadania gmin uzdrowiskowych dotyczą gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych, ochrony warunków naturalnych uzdrowiska oraz spełniania wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu itd.

      Należy jednak zaznaczyć, że gminy uzdrowiskowe w celu realizacji dodatkowych zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska mają prawo do pobierania opłaty uzdrowiskowej oraz otrzymują dotację z budżetu państwa przeznaczoną na te cele. Obie formy finansowania zadań gmin uzdrowiskowych są zagwarantowane w art. 48 i 49 ww. ustawy.

      Wysokość dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, jest równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.).

      Powyższe formy wsparcia mają na celu zrekompensowanie dodatkowych zadań oraz ograniczeń w inwestowaniu w obiekty przemysłowe, handlowe i inne, które potencjalnie przynosiłyby większe dochody gminom niż inwestycje w lecznictwo uzdrowiskowe. Status uzdrowiska powoduje natomiast zwiększenie dochodów gmin spowodowanych napływem kuracjuszy, m.in. z tytułu pobierania opłaty uzdrowiskowej, większych obrotów przedsiębiorców z branży turystycznej, handlowej i gastronomicznej, co przekłada się na większe wpływy podatkowe.

      Oprócz tego gminy uzdrowiskowe korzystają ze środków, które przewidziane są na realizację zadań własnych gminy określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) na zasadach, na jakich korzystają z nich pozostałe gminy w Polsce.

      Przyznając gminom uzdrowiskowym wyżej wskazane instrumenty wsparcia, zabezpieczono w sposób wystarczający finansowe podstawy ich funkcjonowania, zaś wysokość oraz zakres stosowania stawki podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych nie ma na ich funkcjonowanie bezpośredniego wpływu.

      Podsumowując, należy stwierdzić, że wprowadzone ustawą zmiany przywróciły stosowanie stawki w takim zakresie, jaki był zamierzeniem ustawodawcy w 2003 r. wraz z zapewnionym wówczas systemem rekompensat (omówionymi wyżej instrumentami finansowym), który w związku z tym nie wymaga obecnie rozszerzenia.

                                                                            Z poważaniem

                                                                         Podsekretarz stanu

                                                                          Maciej Grabowski

      Warszawa, dnia 20 stycznia 2011 r.  …”

    

   oraz


   „…Ustawa uzdrowiskowa w art. 49 mówi wprost, że dotacja uzdrowiskowa przysługuje gminie która realizuje zadania określone w art. 46 ustawy[10]. Zgodzić się w tym miejscu należy, że dotacja uzdrowiskowa realizuje nie tylko funkcję finansowania zadań własnych, ale zawiera także funkcję bodźcową, która z punktu widzenia podziału zasobów publicznych pomiędzy administrację rządową, a samorządową jest funkcją drugorzędną[11]. A zatem jeżeli tak, to nie powinna ona ograniczać funkcji finansowania zadań. Ponadto wskazać należy, że dotacja z budżetu państwa nie jest właściwą formą finansowania zadań własnych, na co powszechnie zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu[12]. Pomimo tych zastrzeżeń, ustawa uzdrowiskowa w art. 49 jasno określa ten rodzaj dochodu gminy uzdrowiskowej przeznaczonej na finansowanie zadań wymienionych w art. 46 ustawy uzdrowiskowej, jako dotację. Tym niemniej brak jest podstaw, aby uznać ten dochód gmin uzdrowiskowych za subwencję, o której mowa w art. 167 ust. 2 Konstytucji czy też w odpowiednich przepisach ustawy 
   o finansach publicznych. …”

   Przypominając znaczenie słowa dotacja :

   „…Dotacja natomiast obejmuje środki z budżetu państwa, budżetu j.s.t. oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych oraz podlegające szczególnym zasadom rozliczania (art. 126 FinPubU). Należy je rozumieć jako formę transferu środków pieniężnych, a nie rzeczowych. Dotacja jest świadczeniem jednostronnym, nieodpłatnym i z reguły bezzwrotnym. Udzielana jest w ściśle określonej wysokości - w celu uzupełnienia brakujących środków na finansowanie realizacji zadań publicznych [D. Wróblewska, w: A. DrwiłłoD. Maśniak (red.), Leksykon prawa finansowego, s. 91 i n.]. Natomiast dotacja celowa dla j.s.t. stanowi świadczenie pieniężne Skarbu Państwa na rzecz samorządu, które ma odpowiednią konstrukcję prawną i jest przekazywane na realizację konkretnego zadania (A. Borodo, Prawo budżetowe, s. 92). …”

    

    

   Dochodzimy do :

   - nie nam oceniać czemu nie inwestowano w Zawodzie w latach poprzednich,

   - zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rady Miasta poprzez osobę Pana Przewodniczącego aby już dzisiaj pomyśleć o finansach dla Dzielnicy, która z opłat  zasilających budżet miasta przez lata wspomagała jego rozwój , lecz dotacje winny zasilać budowę infrastruktury Dzielnicy Zawodzie , a w szczególności strefy „A” by choć w tak krótkim okresie spróbować nadać tej  Dzielnicy charakter przyjazny kuracjuszom i jej Mieszkańcom.

    

   Łącząc wyrazy szacunku, liczymy że Ci co zostali Wybrani,

             Posłuchają głosu tych co ich wybierali!

                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                        Paweł Mitręga

    

   Pana Burmistrza  kopią niniejszego pisma prosimy o wsparcie i akceptację tak jak dotychczas !

    

   Otrzymują:

   1x Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

   1x Burmistrz Miasta Ustroń

   1x a.a.

    

                                                                                                 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 10 marca 2015 17:22
 • wtorek, 30 grudnia 2014
  • NOTATKA Z WIZYTACJI DZIELNICY

      W przedświąteczną sobotę 20 grudnia br. wspólnie z Przewodniczącym  Rady Miasta p. Arturem Kluzem, Przewodniczącą Komisji Architektury R.M. p. Adrianną Kwapisz-Pietrzyk  i Radną z Zawodzia p. Barbarą Staniek-Siekierka, odbyliśmy wizję w  terenie Dzielnicy Zawodzie. Radę Osiedla reprezentowali Paweł Mitręga i Tomasz Welsyng – Przew. i V-ce Przew. Zarządu.

      Celem  spotkania w terenie było pokazanie nowym szefom Rady infrastruktury naszej Dzielnicy leczniczo-rehabilitacyjno-uzdrowiskowej leżącej odłogiem pod względem tejże infrastruktury, gdzie nie ma  nawet stu metrów ścieżki rowerowej a ścieżki spacerowe w łącznej ilości kilkuset metrów, wybudowane w latach 70-tych  u. w.  są obecnie w tragicznym stanie.

       Pokazaliśmy tereny w ścisłej strefie uzdrowiskowej „A” w obrębie ul. Szpitalnej, gdzie odlat winna być infrastruktura rehabilitacyjno-uzdrowiskowa,  a są chaszcze i ruiny.

    Ponadto tereny te zostały wykupione przez prywatne osoby w celach do tej pory nieznanych!?... Pokazaliśmy tereny w ścisłej strefie uzdrowiskowej „A” w obrębie ul. Szpitalnej, gdzie od lat winna być infrastruktura rehabilitacyjno-uzdrowiskowa,  a są chaszcze i ruiny. Ponadto tereny te zostały wykupione przez prywatne osoby w celach do tej pory nieznanych!?...

      Jedyną pewną sprawą jest, że zgodnie z Ustawą Uzdrowiskową,  a także z planami sprzed lat z czasów budowy Dzielnicy Leczniczo-Rehabilitacyjnej – winna być na tych terenach infrastruktura leczniczo-rehabilitacyjna jak ścieżki spacerowe, rowerowe, urządzenia do ćwiczeń ruchowych,  a przede wszystkim odpowiedniej wielkości tężnie i basen solankowy podgrzewany i dostępny dla wszystkich o każdej porze. 

      Obecnie symbolem małym i dużym w strefie otoczonej ul. Szpitalną są ruiny i chaszcze –patrz zdjęcia poniżej.   

      Pokazaliśmy tereny przy ul. Nadrzecznej, na których Zarząd Osiedla proponuje praktyczne i funkcjonalne rozwiązania w zakresie budowy dużego parkingu, budowy chodnika i ścieżki rowerowej, a także zagospodarowania nabrzeży rzeki Wisły /bulwar nadwiślany/. W rejonie tym jest możliwość wybudowania /odtworzenia/ łącznika terenowego z ul. Sanatoryjną,  który to łącznik byłby skrótem z proponowanego parkingu do Pijalni Wód.

      Poinformowaliśmy i pokazaliśmy potrzeby w rejonie ul. Sanatoryjnej - ścieżka rowerowa i spacerowa. Problemy na ul. Źródlanej, tj. brak poboczy. niedrożne rowy do odprowadzania wód opadowych, fatalny stan drogi do Źródła Karola zalewanej przy opadach deszczu – oraz wiele innych tematów do zrobienia w Dzielnicy Zawodzie.   

      Przypomnieliśmy również P.P. Radnym o fakcie pozyskiwania z tytułu opłat uzdrowiskowych – wpływów do kasy miasta – średnio  ca. 4mln. zł corocznie od lat, że pieniądze te mają być zgodnie z Ustawą Uzdrowiskową inwestowane w budowę i unowocześnianie infrastruktury leczniczo-rehabilitacyjnej na terenie Uzdrowiska, a głównie w jego centrum, strefę „A”.   

      W mieście Uzdrowisku, takim jak nasze, nie da się oddzielić potrzeb infrastrukturalnych „gości” i mieszkańców ponieważ korzystamy z nich wspólnie – „goście” głównie sezonowo, a my przez cały rok.   

      Ta wizytacja w terenie i przedstawione argumenty powinny zaowocować innym i bardziej prorozwojowym podejściem Władz Miasta do potrzeb naszej Dzielnicy.Ustroń,20.12.2014r.  

                                                                                          Paweł Mitręga

    

   2 MIESIĄCE TEMU – CENTRUM STREFY UZDROWISKOWEJ  "A’"

    


   PIRAMIDALNA OZDOBA I REKLAMA STREFY UZDROWISKOWEJ  ‘A’

    

   ŚCIEŻKA REKREACYJNA DLA KURACJUSZY Z CHOROBAMI NARZĄDU RUCHU

    


   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 30 grudnia 2014 16:13
 • poniedziałek, 15 grudnia 2014
  • SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH 09,12,2014 R.

    

   W dniu 9.12.2014 odbyło się spotkanie Przew. Zarządu Osiedla Zawodzie Pawła Mitręgi z nowo wybranym Przewodniczącym Rady Miasta Ustroń p. Arturem Kluzem.

    Panu Przewodniczącemu Kluzowi został przedstawiony aktualny stan Dzielnicy Zawodzie pod względem infrastruktury drogowej /w szerokim pojęciu/ i uzdrowiskowej.

   Szczególnie zwrócono uwagę na fakt, że od 40-tu lat na Zawodziu brak inwestycji infrastrukturalnych.

   Jedynym wyjątkiem było wybudowanie Pijalni Wód i fontanny solankowej i to jeszcze na terenie PP Uzdrowiska, a żeby było śmieszniej to za 4 lata będzie ta inwestycja /zbudowana ze środków miejskich i unijnych/ własnością PP Uzdrowiska.

    

   Dochód Miasta z opłat uzdrowiskowych, czyli średnio 4 mln złotych rocznie jest inwestowany poza Zawodziem i znajdującą się na jego terenie strefie "A" , a Ustawa Uzdrowiskowa mówi, że pieniądze z opłat uzdrowiskowych winny być inwestowane w rozwój infrastruktury uzdrowiskowej.

   Gdyby pieniądze te nie w całości, ale w jakiejś części, powiedzmy w połowie były inwestowane w rozwój infrastrukturalny Zawodzia i jego strefy "A" to mielibyśmy dzisiaj "perełkę" uzdrowiskową, a nie zarośniętą krzakami i chwastami dzielnicę , pozbawioną podstawowej infrastruktury! 

    To, że przez kilkanaście lat na Zawodziu nie było Rady Osiedlowej nie zwalnia Władz Miasta z obowiązku dbania o rozwój infrastrukturalny Dzielnicy Zawodzie i nie da się stwierdzić "równoważnego" traktowania inwestycyjnego. 

    Pan Przewodniczący Kluz zgodził się z przedstawionymi Mu problemami i zapewnił, że Rada Miasta zajmie się inwestycjami mającymi na celu rozwój naszej dzielnicy. 

   Aby uwiarygodnić przedstawiane sprawy uzgodniono wspólną wizytację  w terenie by naocznie przekonać się jak wygląda to obecnie. Wyjazd w teren ustalono na dzień 20 grudnia br.  godz.10-ta.

   Rozmowa z Panem Przewodniczącym Rady Miasta, wspólna wizja rozwoju naszej Dzielnicy daje nadzieję na jej realizację. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 15 grudnia 2014 18:10
 • poniedziałek, 08 grudnia 2014
  • DO RADY MIASTA

    

   Na  spotkaniu Zarządu dnia 01,12,2014 r. jednym z tematów była kwestia współpracy z nową Radą Miasta między innymi zwróciliśmy się do Przewodniczącego z prośbą o :

                „…zwracamy się więc z uprzejma prośbą  do Przewodniczącego Rady Miasta by spowodował, że najbliższa sesja Rady będzie już dostępna on-line.  Sesje są ogólnodostępne dla Mieszkańców lecz warunki lokalowe, raczej nie pozwalają by większa liczba osób mogła w nich uczestniczyć, nie przeszkadzając w pracach Rady Miasta.  My jako Zarząd Osiedla Zawodzie  / gdzie przez lata nie było Rady Osiedla / niezwykle jesteśmy zainteresowani współpracą  z  nowa Radą Miasta i jej przyszłymi poczynaniami.-wg. oświadczenia Pana Artura Steczkiewicz / prywatna firma komputerowa / jest to bardzo prosty i szybki zabieg techniczny.  …”

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 08 grudnia 2014 20:58