14 Preferencyjna cena gazu

 • poniedziałek, 28 listopada 2016
  • DRUGIE podejście

   Jak widać poniżej robimy podejście do następnego Posła , licząc na jego zainteresowanie tematem tak ważnym dla  naszego Miasta i oczywisci  mieszkańców Dzielnicy  ZAWODZIE.

    

   03,12,2016 spotkanie w Ustroniu                                                                    2016-11-28    19:29

   posel.jachnik@gmail.com;Jerzy.Jachnik@sejm.pl

        PAN POSEŁ JERZY JACHNIK

   Z anonsu na stronie Miasta Ustroń dowiedzieliśmy się /  członkowie Zarządu Dzielnicy Ustroń Zawodzie / o spotkaniu z Panem dnia 03,12,2016 o 17.00 w   Ustroniu--   sala Prażakówki .

   Jest temat , którym próbowaliśmy zainteresować Posła  poprzedniej kadencji Panią Aleksandrę Trybuś ,

   - jest dzisiaj moda na ograniczenie  złej emisji dymów - gazów  cieplarnianych , my  rozpoczynając nasza działalność w  2014 r. wystąpiliśmy do Burmistrza  Miasta  z wnioskiem o podjęcie działań by powstała  preferencyjna cena gazu dla  miast i gmin  uzdrowiskowych .

   Dobra współpraca zaowocowała działaniami , z którymi bardzo proszę się zapoznać jeżeli Pan Poseł byłby uprzejmy przyjrzeć się bliżej temu tematowi na nasze stronie – adres jak poniżej ,

   ustronzawodzie.blox.pl       zakładka nr.10 preferencyjna cena gazu

   Wiadomym jest, że to sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych wymusza sposób palenia zimą w piecach c.o. ,  stworzenie preferencyjnej ceny gazu w sposób naturalny wymusza jego użytkowanie, a co za tym idzie pozostałe skutki zdrowotne.

   Gdyby z inicjatywy poselskiej wprowadzić nowelę do ustawy – prawo energetyczne /  DZ U 2012 poz. 1059 /  przykładowej treści  „ dopuszcza się ustanowienie preferencyjnej ceny gazu do ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych na terenie miast i gmin  posiadających status UZDROWISKA” miałaby ona skutek prawny oraz można by wiele zrobić dla poprawy jakości powietrza w naszych UZDROWISKACH , a mamy ich w Polsce tylko 40  / szczególnie są to nie duże miejscowości /.

               Licząc na Pana zainteresowanie , pozostaję z wyrazami szacunku !

                  V—ce Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Ustroń-Zawodzie

               Tomasz Welsyng

   P.S.  Do zobaczenia w sobotę w Prazakówce

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 28 listopada 2016 19:55
 • poniedziałek, 25 stycznia 2016
  • SIE POROBIŁO

   Próbowaliśmy wykorzystując chęć  i zrozumienie Pani Poseł Aleksandry Trybuś-Cieślar naszej sytuacji dotyczącej ceny gazu dla odbiorców indywidualnych, by w miastach-gminach uzdrowiskach doprowadzić poprzez zastosowanie - wyjątku, preferencyjnej ceny gazu. Niestety mur urzędniczy jest nie do przebicia, Pani Poseł już nie poseł i jest jak jest  !

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 25 stycznia 2016 20:27
 • poniedziałek, 30 marca 2015
 • piątek, 27 lutego 2015
  • PANI POSEŁ ALEKSANDRA TRYBUŚ-CIEŚLAR - CD

   Poniżej publikujemy odpowiedź Ministra Gospodarki na interpelację poselską Pani Poseł, 

   a mamy obiecane  dalsze starania w sprawie preferencyjnej ceny gazu dla Uzdrowisk.

    

    

    

    

   MINISTER GOSPODARKI                                      Polska                                 Warszawa,17 lutego 2015

   DRO-III-0700-2/6/15 DRO/254/15

    

   Pan Radosław Sikorski

   Marszałek Sejmu

   Rzeczypospolitej Polskiej

   / odręcznie - Szanowny Panie Marszałku /

   w odpowiedzi na pismo z dnia 31 grudnia 2014 r. (znak: SPS-023-30119/14), przy którym przesłana została interpelacja Pani Poseł Aleksandry Trybuś-Cieślar w sprawie wsparcia dla gmin uzdrowiskowych w celu ograniczenia niskiej emisji przedstawiam poniższe informacje w sprawie poruszonej przez Panią Poseł.

   Na wstępie pragnę poinformować, że zagadnienia dotyczące jakości powietrza należą do kompetencji Ministerstwa Środowiska.

   Jednocześnie zastrzec należy, że zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), w przypadku przekraczania poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji w powietrzu, zarząd województwa opracowuje program ochrony powietrza dla obszaru przekroczeń i wciela go w życie uchwałą sejmiku wojewódzkiego.

   Należy podkreślić, iż administracja rządowa nie ma bezpośredniego wpływu na zakres tworzonego programu ochrony powietrza, jak również na określone w nim działania naprawcze, które dedykowane są organom samorządowym wszystkich szczebli (województwo, powiat i gmina), jak również podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym zamieszkującym strefę, w której odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza.

    

   Ministerstwo Gospodarki tel +48 22 693 50 0 0 emailmg@mg.gov.pl PI. Trzech Krzyży 3/5 fax +48 22 693 40 46 web www.mg.gov.pl 00-507 Warszawa

    

   Odnosząc się do pytania pierwszego, informuję, iż w ramach pomocy administracji samorządu terytorialnego i mieszkańcom, w poprawie stanu jakości powietrza, w tym także gminom o statusie uzdrowiskowym - Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2013 roku wspiera działania związane z likwidacją niskiej emisji w ramach programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

   Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) program ten obejmuje również finansowanie inwestycji planowanych do realizacji na obszarach gmin uzdrowiskowych. W ramach programu priorytetowego KAWKA, NFOŚiGW ogłosił dwa nabory skierowane do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), w wyniku czego Narodowy Fundusz zawarł z WFOŚiGW umowy udostępnienia środków na realizację zadań związanych z poprawą jakości powietrza zgodnie z wymogami programu KAWKA. W oparciu o udostępnione środki, WFOŚiGW przeprowadziły nabory - zgodnie w własnymi kryteriami - dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w formie dotacji, które realizują działania wskazane w programach ochrony powietrza, z uwzględnieniem wymogów programu KAWKA.

   Podmioty realizujące programy naprawcze wskazane w programach ochrony powietrza (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska) mogły ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć polegających m.in. na eliminacji nieefektywnego ogrzewania węglowego i zastępowaniu ich wysokosprawnymi źródłami ciepła (w tym kotłami gazowymi), bądź instalacji kolektorów słonecznych. Z dofinansowania mogły korzystać m.in. jednostki samorządowe i osoby fizyczne w zależności od rodzaju przedsięwzięć rekomendowanych do realizacji. Szczególne preferencje miały miejscowości o charakterze uzdrowiskowym, ponieważ mogły otrzymać dofinansowanie niezależnie od liczby mieszkańców (program dedykowany był dla terenów miast powyżej 10 000 mieszkańców).

   Informuję, iż w trakcie tworzenia jest Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), zgodnie z którym w ramach I osi POIiŚ planowane jest finansowanie działań powodujących zmniejszenie emisyjności gospodarki (w tym ograniczenie niskiej emisji). Rozważane jest ogłoszenie III

    

   Ministerstwo Gospodarki te l+48 22 693 50 00 emailmg@mg.gov.pl PI. Trzech Krzyży 3/5 fax +48 22 693 4 0 46 web www.mg.gov.pl 00-507 Warszawa

   str. 2

   naboru wniosków w ramach programu KAWKA jako programu współfinansowanego przez POIiŚ.

   Jednocześnie pragnę poinformować, iż Ministerstwo Środowiska jest w trakcie przygotowania założeń projektu „Czyste Powietrze - Ogólnopolska kampania podnosząca świadomość społeczeństwa na temat wpływu nieodpowiedniej jakości powietrza na zdrowie ludzie oraz stan środowiska”, która planowana jest na drugą połowę 2015 r.

   Odpowiadając na drugie pytanie wskazać należy, że w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym jednym z poruszonych zagadnień jest kwestia zrównoważonego budownictwa, obejmująca m.in. kwestie wykorzystywania paliw do celów grzewczych. Na obecnym etapie nie przewiduje się w nim jednak instrumentów wsparcia, w tym przeznaczonych dla właścicieli budynków mieszkalnych.

   Istotą ww. programu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

   Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej będzie kierowany do przedsiębiorców wszystkich sektorów gospodarki, samorządów gospodarczych i terytorialnych, organizacji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. Program adresowany będzie również bezpośrednio do każdego obywatela RP, celem kształtowania właściwych postaw i spowodowania aktywności społecznej w tym zakresie.

   Odnosząc się do kolejnego pytania Pani Poseł podkreślić należy, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępne są również inne programy dopłat dla mieszkańców, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza.

   NFOŚiGW w 2013 roku prowadził nabór wniosków o dofinansowanie dot. przygotowania Planów gospodarki niskoemisyjnej. W ramach powyższego konkursu ponad 800 gmin, w tym uzdrowiskowych, uzyskało wsparcie na opracowanie dokumentu przygotowującego jednostkę samorządu terytorialnego do ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej w ramach celu tematycznego nr 4: „ Wspieranie przejścia na gospodarką niskoemisyjną we wszystkich sektorach”. Te z gmin, które nie przystąpiły do

    

   Ministerstwo Gospodarki te l+48 22 693 50 00 emailmg@mg.gov.pl PI. Trzech Krzyży 3/5 fax +48 22 693 4 0 46 web www.mg.gov.pl 00-507 Warszawa

   str. 3

    

   konkursu NFOŚiGW dotyczącego przygotowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej mogą plany takie przygotować z własnych środków. Pozwoli to na wyłonienie priorytetów inwestycyjnych, które będę wymagane na etapie przyznawania wsparcia ze środków UE w latach 2014-2020 na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji.

   Jednocześnie pragnę poinformować, iż aktualnie NFOŚiGW wdraża programy „ Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

   Część 1) Bocian - Rozproszone, odnawialne źródła energii,

   Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ”.

   Nie są to programy bezpośrednio dedykowane likwidacji niskiej emisji na obszarach uzdrowiskowych, z uwagi na to, że dotyczą wyłącznie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jednak pewne rodzaje przedsięwzięć sprzyjają ograniczaniu niskiej emisji i mogą być zgłaszane do dofinansowania w ramach prowadzonych przez NFOŚiGW naborów (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrogeneracja).

   Program BOCIAN skierowany jest do przedsiębiorców i oferuje pożyczki wynoszące do 85% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej, oprocentowane 2% w skali roku. Z kolei w przypadku programu PROSUMENT, dedykowanego osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom mieszkaniowym, możliwe jest dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, z tego od 15% do 30% w formie dotacji w zależności od rodzaju instalacji (w 2015 roku intensywność dofinansowania dotacyjnego ma wynieść 20-40%) i pozostała część w formie pożyczki, której oprocentowanie wynosi 1%.

   Do działań, jakie gminy uzdrowiskowe mogą podjąć w celu zmniejszania uciążliwości niskich źródeł emisji można również zaliczyć następujące zadania:

   > szeroka kampania informacyjno-edukacyjna,

   > czynne monitorowanie dostępnych i pojawiających się na rynku źródeł finansowania (różnego rodzaju środki zagraniczne, unijne w perspektywie 2014 - 2020),

   > tworzenie związków gmin w celu sprawniejszego pozyskiwania źródeł finansowania,

   > dążenie do finansowania inwestycji w formie partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP),

   > budowanie scentralizowanych systemów ciepłowniczych, do których przyłączani będą indywidualni odbiorcy (tworzenie komunalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych),

    

   Ministerstwo Gospodarki te l+48 22 693 50 00 emailmg@mg.gov.pl PI. Trzech Krzyży 3/5 fax +48 22 693 40 46 web www.mg.gov.pl 00-507 Warszawa

   str. 4

    

   > tworzenie planów zaopatrzenia gmin w ciepło, wskazujących na obowiązek przyłączania budynków mieszkalnych do scentralizowanych systemów ciepłowniczych.

    

   Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, wyrażam przekonanie, że będą one stanowiły wyczerpującą odpowiedź na zgłoszone przez Panią Poseł pytania.

    

    

   / odręcznie - Z poważaniem

      podpis nieczytelny /

   pieczęć  Minister 

        z.up.

        nieczytelne

        Sekretarz Stanu

    

    

   Do wiadomości:

   - Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w KPRM. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 27 lutego 2015 14:38
 • sobota, 14 lutego 2015
  • PREFERENCYJNA CENA GAZU CD 3 - PANI POSEŁ ALEKSANDRA TRYBUŚ-CIEŚLAR

    

   Poniżej przedstawiamy korespondencję Pani Poseł Aleksandry Trybuś-Cieślar, z Ministrem Gospodarki i Ministrem Środowiska,która to znalazła czas i chęci aby próbować pomóc   nam Mieszkańcom Uzdrowiska Ustroń w temacie uzyskania ewentualnej preferencyjnej ceny gazu, co skutkowałoby  w przyszłości poprawą jakość powietrza w Uzdrowisku, a co za tym idzie walorów zdrowotnych tak dla nas jak i gości w Naszej DzielnicyZawodzie.

   Dziękując za już prosimy o jeszcze - licząc, że przy takim zaangażowaniu i przychylności Pani Poseł uda się nam  doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału.

    

   43-400 Cieszyn

   Dzień dobry,

   w załączeniu przesyłam odpowiedź z Ministerstwa Środowiska w sprawie wsparcia gmin uzdrowiskowych w celu ograniczenia niskiej emisji.
   Ministerstwo Gospodarki (tam również została złożona interpelacja w tej sprawie) poprosiło o prolongatę terminu odpowiedzi.


   Z poważaniem,

   Aleksandra Gąsowska


   _______________________________

   Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
   Aleksandry Trybuś-Cieślar
   ul. Głęboka 25/105

   Minister Środowiska Warszawa, dnia  27.01.2015 r
   .
   SEKRETARIAT MARSZAŁKA SEJMU RP  
   WPŁYNĘŁO I2 9,01.2015 
                                        Pan
                                         Radosław Sikorski
                                       Marszałek Sejmu RP
   Odpowiadając na interpelację poseł Aleksandry Trybuś - Cieślar, w sprawie wsparcia gmin uzdrowiskowych w celu ograniczenia niskiej emisji, przekazaną pismem z dnia 31 grudnia 2014 r., znak: SPS-023-30119/14, przedstawiam stosowne wyjaśnienia.
   Polska, jak większość krajów Unii Europejskiej, nie dotrzymuje aktualnie obowiązujących standardów jakości powietrza (w ponad 78% stref w kraju przekraczany jest standard dla pyłu drobnego PM10 oraz w 91% stref w kraju przekraczany jest poziom docelowy benzo(a)pirenu). Z analiz wynika, że za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest przede wszystkim sektor bytowo - komunalny, transport oraz przemysł. Udział poszczególnych sektorów jest różny na obszarze kraju i związany jest ze stopniem uprzemysłowienia danej strefy.
   W związku z powyższym, wszystkie działania naprawcze prowadzone są w kierunku zminimalizowania oddziaływania ww. aktywności na środowisko. Szczególny problem dla zanieczyszczenia powietrza stanowi sektor bytowo - komunalny, w którym jako główne paliwo spalane są paliwa węglowe, często wysokoemisyjne, takie jak muły poflotacyjne, miał węglowy, węgiel złej jakości oraz odpady. Paliwa te często spalane są w nieprzystosowanych do tego kotłach0 mocy poniżej 1 MW.
   Zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), w przypadku przekraczania poziomów dopuszczalnych1 docelowych niektórych substancji w powietrzu, zarząd województwa opracowuje program ochrony powietrza dla obszaru przekroczeń i wciela go w życie uchwałą sejmiku wojewódzkiego.
   Administracja rządowa nie ma bezpośredniego wpływu na zakres tworzonego programu ochrony powietrza, jak również na określone w nim działania naprawcze, które dedykowane są organom samorządowym wszystkich szczebli (województwo, powiat i gmina), jak również podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym zamieszkującym strefę, w której odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza. Aby programy ochrony powietrza były jak najbardziej efektywne, ich twórcy powinni wziąć pod uwagę możliwości techniczne, prawne, ekonomiczne i organizacyjne jakie występują w danej strefie, jak również kondycję finansową społeczeństwa.
   Działania naprawcze, określane w obecnie już realizowanych programach ochrony powietrza na obszarze kraju, polegają głównie na wymianie starych wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych opalanych węglem kamiennym na niskoemisyjne piece ekologiczne, w tym olejowe, gazowe oraz wysokosprawne piece na biomasę. Ponadto zalecana jest także termomodemizacja budynków oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
   W ramach pomocy administracji samorządu terytorialnego i mieszkańcom, w poprawie stanu jakości powietrza, w tym także gminom o statusie uzdrowiskowym - Ministerstwo Środowiska wrazz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiły w lutym 2013 r. Program Priorytetowy pt. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii ”, tzw. Program KAWKA.
   Celem programu KAWKA jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 10, PM2,5, benzo(a)pirenu oraz emisji CO2. Dlatego też w ramach Programu dofinansowywane są przede wszystkim takie przedsięwzięcia jak podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana starych pieców na bardziej ekologiczne oraz termomodemizacja budynków wielorodzinnych.
   Mając na uwadze powyższe, gminy, na obszarze których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, a obszar której objęty jest programem ochrony powietrza, mogą złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie działań planowanych do realizacji na obszarze określonym w programie ochrony powietrza, polegających m.in. na podłączeniu do sieci gazowej lub ciepłowniczej.
   Odnosząc się do pytań dotyczących możliwości prowadzenia, w gminach uzdrowiskowych, działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, informuję, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska dostępne są również inne programy dopłat dla mieszkańców, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza. Oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2015 obejmuje następujące programy priorytetowe:
   1. Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej,
   2. Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów energooszczędnych,
   3. Poprawa efektywności energetycznej. Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach,
   4. Wspieranie odnawialnych rozproszonych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii,
   5. Wpieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
   Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z przyjętym, decyzją z dnia 16 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską, Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w przypadku ochrony powietrza, wydatkowanie europejskich środków finansowych ukierunkowane będzie na inwestycje wynikające z programów ochrony powietrza. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia poprawy jakości powietrza w powiatach i gminach będzie miała realizacja działań ujętych w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014-2020 dla poszczególnych województw.
   Jednocześnie informuję, że w 2013 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, ogłosił konkurs na przygotowanie gminnych Planów gospodarki niskoemisyjnej. Celem tych planów jest przygotowanie przez gminy m.in. listy inwestycji i przedsięwzięć:
   a) redukujących emisję gazów cieplarnianych,
   b) zwiększających udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
   c) poprawiających jakość powietrza na obszarach, gdzie odnotowuje się przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.
   Planowane jest przygotowanie takich planów w blisko tysiącu gmin w Polsce (na 2490 gmin w całym kraju). Inwestycje wskazane w planach będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.
   Plany gospodarki niskoemisyjnej mają zapewnić i sprzyjać rozwojowi społeczno - gospodarczemu gmin. Celem zrównoważonego wzrostu jest wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Bardziej konkurencyjna i zrównoważona gospodarka z pewnościąprzyczyni się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju możliwości rynkowych, w szczególności dzięki rozwojowi źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i efektywnego korzystania z zasobów.
   Są to strategiczne dokumenty, które wyznaczają kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokumenty te powinny wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan ma również być ściśle związany z realizacją działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza.
   Jednocześnie Ministerstwo Środowiska, mając na uwadze wpływ działań popularyzacyjnych oraz konieczność zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w realizację ww. działań, które w efekcie przyczynią się do poprawy stanu zdrowia i środowiska, jest w trakcie przygotowania Założeń projektu „Czyste Powietrze - Ogólnopolska kampania podnosząca świadomość społeczeństwa na temat wpływu nieodpowiedniej jakości powietrza na zdrowie ludzie oraz stan środowiska ”, która planowana jest na drugą połowę 2015 r.
   /pieczątka była słabo odbita tak więc przepisaliśmy z niej to co udało się odczytać - przepraszamy /

    Podsekretarz  Stanu
   Główny Konserwator Przyrody
   Piotr Otawski
   Do wiadomości:
   1. Sekretarz Prezesa Rady Ministrów w KPRM,
   2. Biuro Ministra w/m.
   MINISTER  GOSPODARKI Warszawa, 20 stycznia 2015 r.
   DRO-III-0700-2/1/15 DRO/103/15
   Pan
   Radosław Sikorski
   Marszałek Sejmu
   Rzeczypospolitej Polskiej
   /odręcznie " Szanowny Panie Marszałku /
   w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 31 grudnia 2014 r. (SPS-023- 30119/14) skierowanego do Pana Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki przy którym załączona została interpelacja Pani poseł Aleksandry Trybuś-Cieślar w sprawie wsparcia dla gmin uzdrowiskowych w celu ograniczenia niskiej emisji, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi do 20 lutego 2015 roku.
   /odręcznie  " z poważaniem"  poniżej słabo czytelna pieczątka/
    Minister
    Tomasz Tomczykiewicz
    Sekretarz Stanu
   Ministerstwo Gospodarki tei+48 22 693 5 0 00 emailmg@mg.gov.plPI. Trzech Krzyży 3/5 fax +48 22 693 4 0 46 web www.mg.gov.pl00-507 Warszawa

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   sobota, 14 lutego 2015 15:18
 • poniedziałek, 08 grudnia 2014
 • piątek, 21 listopada 2014
  • PREFERENCYJNA CENA GAZU CD

       W  protokole z posiedzenia  Zarządu w dniu 03,11,2014 r. wystąpiliśmy do Burmistrza min. w sprawie jak niżej: 

   Zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza by wystąpił np. poprzez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych do   grupy posłów -w których obwodach znajdują się Uzdrowiska-, , takowa grupa winna liczyć około 30-40 posłów, która mogłaby wystąpić z inicjatywą i spowodować wprowadzenie noweli do ustawy co pozwoliłoby kompleksowo i jednoznacznie załatwić sprawę preferencyjnej ceny gazu dla Miast i Gmin Uzdrowiskowych, a co za tym idzie poprawienie i parametrów klimatycznych i zdrowotnych z bezsporną korzyścią dla osób leczonych i ich mieszkańców./prosimy o kopie korespondencji do naszej wiadomości/

         Na spotkaniu w dniu 21,11,2014 r. ustalono, że Burmistrz w najbliższych dniach zajmie się  sprawą i powiadomi nas o tym fakcie/.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 21 listopada 2014 17:38
 • niedziela, 02 listopada 2014