05 Strefa "A"

 • środa, 09 marca 2016
  • ZASTRZEŻENIE DO mpzp strefy "A"

    

    

    

                                                                                                                                                       Ustroń, 09,03,2016 r.

    

                                                                             Notatka

   Z wizji w terenie przeprowadzonej na wniosek mieszkańców Dzielnicy ZAWODZIE  p.p. Z. Steczkiewicz i  B. Marchewki, obecni:

   B. Staniek – Siekierka radna Dzielnicy ,

   P. Mitręga    przew. Z.O.

   A. Tomiczek  członek Z. O.

   Z. Steczkiewicz

   B. Marchewka

   przy udziale przedstawiciela IGG Urzędu Miasta p. Andrzeja Gula.

   Teren wizji to obszar oznaczony w projekcie mpzp strefy „A” jako  19MP, 23ZR, 13ZL, 6ZP, 35ZP, oraz 7UZ, 20MP i 17ZR – leżący po zachodniej stronie ul. Sanatoryjnej.

   Wymienione tereny leżą na  mocno pochyłym zboczu, podmokłym,  osuwiskowym.

   Szczególnie zagrożonym odcinkiem osuwania się terenu jest obszar oznaczony obecnie jako  7UZ  i przy dalszej ingerencji w ten teren zagraża to  znajdującym się poniżej  budynkom.

   W poprzedniej wersji projektu mpzp  „A” część tego terenu oznaczona była jako 17ZR co było sensowne ponieważ jest to teren bardzo mocno pochyły, a cieki wodne dodatkowo naruszają stabilność gruntu.

   Mając powyższe na uwadze bezsensowna i bezpodstawna jest kwalifikacja tego obszaru jako  7UZ ,  dopuszczająca ewentualną zabudowę.

   Wnioskujemy o przywrócenie dla tego terenu nazwy  ZR .

   Stwierdzono także , że na terenie oznaczonym  34ZP do chwili obecnej nie przywrócono do stanu pierwotnego przedmiotowego obszaru przez poprzedniego użytkownika .

   ………………………………………..

   ……………………………………….

   ……………………………………….

   ……………………………………….

   ……………………………………….

    P.S. Przesyłając Panu Burmistrzowi  kopię w/w notatki emailem w załączeniu dokumentacja fotograficzna.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 09 marca 2016 16:55
  • ZASTRZEŻENIA DO mpzp strefy "A"

   Poniżej następna uwga  do projektu mpzp strefy A

   .............................................................. Ustroń, dn.  10,03,2016 r.

   (imię i nazwisko)

   ..............................................................

   (adres)

   ..............................................................   BURMISTRZ  USTRONIA

   ..............................................................

   (telefon)

   DOTYCZY UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

   DLA OBSZARU STREFY UZDROWISKOWEJ „A” MIASTA USTROŃ

   (wyłożenie od 29 stycznia 2016 r. do 26 lutego 2016 r., zbieranie uwag do 11 marca 2016 r.)

   Przeznaczenie terenu w projekcie planu :  UZ

   Dotyczy parceli nr ...7 UZ.........................................................................................................................

   Właściciel: .................................................................................................................................................

   TREŚĆ UWAGI:

   Zmiana kwalifikacji  działki 7UZ na  ZR uzasadnienie poniżej tj tak jak w notatce z wizji dnia 09,03,2016 na  przedmiotowym terenie  „…

   ......................................................................... Teren wizji to obszar oznaczony w projekcie mpzp strefy „A” jako  19MP, 23ZR, 13ZL, 6ZP, 35ZP, oraz 7UZ, 20MP i 17ZR – leżący po zachodniej stronie ul. Sanatoryjnej.

   Wymienione tereny leżą na  mocno pochyłym zboczu, podmokłym,  osuwiskowym.

   Szczególnie zagrożonym odcinkiem osuwania się terenu jest obszar oznaczony obecnie jako  7UZ  i przy dalszej ingerencji w ten teren zagraża to  znajdującym się poniżej  budynkom.

   W poprzedniej wersji projektu mpzp  „A” część tego terenu oznaczona była jako 17ZR co było sensowne ponieważ jest to teren bardzo mocno pochyły, a cieki wodne dodatkowo naruszają stabilność gruntu.

   Mając powyższe na uwadze bezsensowna i bezpodstawna jest kwalifikacja tego obszaru jako  7UZ ,  dopuszczająca ewentualną zabudowę.

   Wnioskujemy o przywrócenie dla tego terenu nazwy  ZR . …”

   ..........................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ................................................

   (podpis)

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 09 marca 2016 16:51
 • wtorek, 08 marca 2016
  • ZASTRZEŻENIA do wersji II "mpzp strefy A "

   W związku z upływającym terminem zgłaszania uwag do mpzp strefy "A", poniżej przedstawiamy nasze zastrzeżenie do obecnej wersji, naszych poprzednich uwag nie uwzględniono - ciekawe  czy teraz będzie tak samo ?

    

    

   ........................................................... Ustroń, dn. 09,03,2016 r.

   (imię i nazwisko)

   ..............................................................

   (adres)

   .............................................................. BURMISTRZ MIASTA

   ..............................................................

   (telefon)

   DOTYCZY UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

   DLA OBSZARU STREFY UZDROWISKOWEJ „A” MIASTA USTROŃ

   (wyłożenie od 29 stycznia 2016 r. do 26 lutego 2016 r., zbieranie uwag do 11 marca 2016 r.)

   Przeznaczenie terenu w projekcie planu….par.15 pkt. 2,3  ”…19ZP ustala się możliwość użytkowania istniejącego parkingu naziemnego do czasu zagospodarowania terenu w formie zieleni urządzonej…”

   „…9UZ ustala się możliwość użytkowania istniejącego parkingu naziemnego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dla terenu o symbolu 9UZ. …”

    

   Dotyczy parceli nr .19ZP..9UZ

   Właściciel: .................................................................................................................................................

   TREŚĆ UWAGI:

   Nie jest podany czasookres użytkowania wskazanych terenów pod tymczasowe parkingi, należałoby określić czasookres np. do lat 5., pod rygorem np. kary finansowej .

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ................................................

   (podpis)

   Uwaga ! W celu rejestracji graficznej uwagi prosi się o załączenie do pisma przez

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 08 marca 2016 15:20
 • środa, 09 grudnia 2015
 • środa, 29 kwietnia 2015
 • piątek, 13 marca 2015
 • czwartek, 05 marca 2015
 • czwartek, 18 grudnia 2014
 • poniedziałek, 08 grudnia 2014
  • STREFA UZDROWISKOWA "A"

    

   Dnia 03,12,2014 r. braliśmy udział w spotkaniu z przedstawicielem firmy zajmującej się przygotowaniem, projektu planu przestrzennego zagospodarowania terenu dla strefy „A”.

   Spotkanie odbyło się u Burmistrza,  w trakcie dyskusji przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla Zawodzie starali się by przedstawione przez nich sugestie-oczekiwania  zostały zawarte w projekcie, jak np. ścieżki, tężnia z prawdziwego i inne urządzenia uzdrowiskowe, które uprzyjemniłyby pobyt nie tylko kuracjuszom, ale by służyły naszym mieszkańcom .

   Gdy ten zostanie wyłożony do konsultacji na pewno się mu przyjrzymy.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 08 grudnia 2014 20:37
 • sobota, 01 listopada 2014
  • STREFA UZDROWISKOWA „A” ŚCIEŻKI ROWEROWE I SPACEROWE, INFRASTRUKTURA UZDROWISKOWA

       W Dzielnicy Zawodzie strefa Uzdrowiskowa  „A” stanowi jej centralną część. W wypowiedziach wielu osób mówiących o przyszłości Ustronia i dokonaniach, jakoś dziwnie bardzo mało słyszy się o strefie „A” bez, której Miasto przestaje być Uzdrowiskiem i traci idące za tym bonusy, przywileje oraz pieniądze. Środki generowane przez "bycie uzdowiskiem" w pierwszej kolejności winny być wydawane na rozwój infrastruktury obiektów i urządzeń uzdrowiskowych (tu należy wspomnieć o fontannie solankowej tzw. tężni i „pijalni”?).

       Dzielnica Zawodzie i strefa „A” to nie same Uzdrowisko (dzisiaj firma prywatna), ale cały obszar. Dnia 26.08.2014r. złożyliśmy szczegółowe wnioski do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A”; na przykład: 

   1. Wybudowanie ścieżki spacerowej i rowerowej przy ul. Szpitalnej, ul. Sanatoryjnej i ul. Zdrojowej wraz  z zamontowaniem ławek i koszy na śmieci co 50m. Obecnie prawie cały ruch pieszy (poza niedużym odcinkiem) odbywa się jezdnią i jej środkiem, przy omijaniu parkujących samochodów. Po jezdni zmuszeni są poruszać się mieszkańcy dzielnicy oraz turyści i kuracjusze (osoby niepełnosprawne,  często na wózkach inwalidzkich).

   2. W całej strefie „A” wprowadzić na drogach ograniczenie prędkości pojazdów do 40 km/h. 

   3. Wybudowanie kompleksu solankowego tj. duże tężnie i basen solankowy całoroczny.

       Należy zdać sobie sprawę, że przez lata  dzielnica Zawodzie traktowana była po macoszemu. Pieniądze z opłat kuracyjnych i dotacje nie były inwestowane w struktury uzdrowiskowe a w inne dzielnice. Jeżeli stan ten nie ulegnie zmianie, za kilka lat można spodziewać się podobnych kłopotów jak w innych uzdrowiskach (np. w chwili obecnej Uzdrowisko Goczałkowice - vidi nr. Głosu Ziemi Cieszyńskiej z 24.10.2014r.).

       Aby Miasto mogło inwestować w drogi (ścieżki), musi przejąć ulice Szpitalną i Sanatoryjną będące w zarządzie Starostwa Powiatowego. Wraz z Burmistrzem 03.09.2014r. spotkaliśmy się z Starostą Powiatowym, który zaangażował się w sprawy drogowe związane z rozwojem Uzdrowiska Ustroń, traktując temat jako pilny i priorytetowy.

       Patrząc realnie na stan faktyczny Zawodzia - w przeciwieństwie do niektórych obecnych radnych, którzy twierdzą, że Zawodzie wygląda kwitnąco  (chyba od chwastów ) i ma niepołatane drogi.   

       Nasuwa się stwierdzenie „ludzie myślcie to nie boli”...      

   Poniżej przedstawiamy zdjęcia kwitnącego (chwastami) Zawodzia...

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   sobota, 01 listopada 2014 21:58