Wpisy

 • poniedziałek, 29 czerwca 2015
 • piątek, 26 czerwca 2015
 • czwartek, 25 czerwca 2015
 • wtorek, 23 czerwca 2015
  • CO SŁYCHAĆ - PO LATACH ? cz I

   Dokument jest fajnie napisany, ciekawe po tylu latach co z niego wykonano. 

   Nasze zapytanie musieliśmy podzielić na  dwie części.

   Licząc na fachową, długoletnią i stabilną - przez lata załogę - Urzędu Miasta  , to łatwo i szybko dostaniemy odpowiedź na poniżej przedstawione zagadnienia ddotyczące Zawodzia.

   cz I.

                                                                         Ustroń, 22,06,2015 r.

    

    

                                                      Pan Artur Kluz

                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                            i

                                                      Pan Ireneusz Szarzec

                                                            Burmistrz Miasta

                                                            Ustroń

    

   W ślad za dokumentem „ ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU USTRONIA  2005  -  2015 „,  poniżej przedstawiamy wybrane cytaty dotyczące Dzielnicy  ZAWODZIE z prośbą o wskazanie , które z założeń zostały zrealizowane , a które są w trakcie.

    

    

   Str 12

    

   GŁÓWNĄ ASPIRACJĄ ROZWOJU USTRONIA JEST OSIĄGNIĘCIE STATUSU GŁÓWNEGO OŚRODKA UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEGO BESKIDÓW

   W ROKU 2015.

    

    

   Konieczne jest zatem dołożenie wszelkich starań, by Ustroń harmonijnie rozwijał się jako uzdrowisko, ośrodek turystyczny, miasto przyjazne jego mieszkańcom i gościom.

   Str 13

   . Zbudowanie nowoczesnej infrastruktury zarówno letniej jak i zimowej, zróżnicowanie oferty kierowanej do gości zapewni stały wzrost liczby odwiedzających Ustroń.

   Str 14

   Cel Strategiczny 4.:

   Rozbudowa infrastruktury technicznej i utrzymywanie jej w standardach miejscowości uzdrowiskowo-turystycznej.

   Dobre drogi, estetyczne i zadbane chodniki, oszczędne i ładne oświetlenie to podstawowe cechy miasta, które zachęcają do odwiedzin. To także standard nowoczesnego miasta dbającego o jakość życia swoich mieszkańców. Ustroń potrzebuje nowoczesnej infrastruktury by być miastem przyjaznym mieszkańcom i gościom. Łatwość komunikacji, szczególnie samochodowej, jest dziś kluczową sprawą dla rozwoju lokalnego, przedsiębiorczości, inwestycji. W Ustroniu niezwykle ważne są także możliwości przyjemnego spacerowania

   Niezwykle istotne dla mieszkańców, a także potencjalnych inwestorów są możliwości korzystania z taniej energii i telekomunikacji. Prowadzenie nowopowstających sieci pod ziemią ma również zdecydowany wpływ na estetykę miasta.

    

   Str 15

   Aby zapewnić rozwój miasta konieczne jest podnoszenie jego atrakcyjności poprzez stymulowanie dużych inwestycji publicznych: sal widowiskowych, kompleksów rekreacyjnych, Domu Zdrojowego (szczególnie ważne dla uzdrowiska). Ważne jest też zapewnienie zmotoryzowanym łatwo dostępnych parkingów. Wygodny, przyjazny charakter, dbałość o komfort niepełnosprawnych to cechy Ustronia, w którym zostanie zrealizowany ten cel strategiczny

   Str19

   *     Brak infrastruktury sanitarnej przy bulwarach;

    

   *     Brak Domu Zdrojowego w mieście;

   Niewystarczająca infrastruktura do uprawiania sportów rowerowych

    

   Str 23

   *     Brak chodników zarówno przy głównych traktach komunikacyjnych jak i na osiedlach;

    

   Zbyt duża różnorodność wzornictwa oświetlenia miejskiego – niekorzystny wizerunek estetyczny’

   *     Słabo rozwinięta sieć energetyczna podziemna.

    

    

   *     Brak niezbędnej Uzdrowisku infrastruktury:

   *     Domu Zdrojowego;

   *     Parkingów;

   *     Niedostosowanie głównych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych:

   *     Budynek Urzędu Miasta;

   *     Budynek Biblioteki;

   Opracowanie jednolitego standardu wyglądu architektonicznego miasta wobec już powstałych obiektów

    

   Str 30

   Utworzenie nowych tras rowerowych oraz rozbudowa istniejących:

    

   Str 34

    

   Dostosowanie ścieżek spacerowych dla kuracjuszy, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie korzystania z zejść do centrum Ustronia (wraz z udrożnieniem zejść dotychczas trudnych).

    

   Odpowiedzialność:            Urząd Miasta - WIGG

   Termin realizacji:             2006-2010

   Źródło finansowania:        środki własne, środki PFRON, środki UE

    

   Str 35

   Dbanie o zachowanie warunków ekologicznych strefy ochrony uzdrowiska – dbałość o zachowanie niskiego poziomu hałasu w strefie uzd. „A” oraz utrzymanie wysokiego poziomu zieleni.

    

   Uporządkowanie terenu bezpośrednio przylegającego do Uzdrowiska oraz utrzymanie stałego nadzoru nad powstającymi tam obiektami (w tym obiektami sezonowymi).

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 23 czerwca 2015 16:54
  • CO SŁYCHAĆ - PO LATACH ? cz II

   poniżej cz II naszego zapytania.

    

    

   Str 38

   Opracowanie koncepcji budowy Domu Zdrojowego we współpracy z zarządem Zakładu Uzdrowiskowego.

    

   Odpowiedzialność:            Uzdrowisko

   Termin realizacji:             2006

   Źródło finansowania:        środki własne

   Partnerzy:                        Urząd Miasta, biura projektowe

   Wspieranie powstawania Domu Zdrojowego.

    

   Str 40

   Modernizacja sieci gazociągowej przy Bulwarze Nadwiślańskim, hamującej możliwości rozbudowy infrastruktury turystycznej.

   Wsparcie i uczestnictwo w programie regulacji Wisły w celu pełnego wykorzystania jej bezpośredniego otoczenia jako terenów atrakcyjnych turystycznie (w szczególności w zakresie wykonania plaż).

    

   Opracowanie jednolitej koncepcji architektonicznej obejmującej całość obszaru Bulwaru Nadwiślańskiego, ze szczególnym naciskiem na ujednolicenie charakteru powstającej małej architektury.

    

   Str 42

   Budowa toalet (wraz z prysznicami) przy Bulwarze Nadwiślańskim i w centrum miasta.

    

   Odpowiedzialność:            Urząd Miasta - WIGG

   Termin realizacji:             2007

   Źródło finansowania:        środki własne

   Partnerzy:                        wykonawcy

    

   Uporządkowanie terenów nadwiślańskich w obszarze granic miasta.

    

   Odpowiedzialność:            Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej

   Termin realizacji:             2006

   Źródło finansowania:        środki własne, środki Urzędu Miasta

   Partnerzy:                        Urząd Miasta

    

   Str 51

   Modernizacja oraz budowa brakujących dróg w rejonie Zawodzia Dolnego.

    

   Odpowiedzialność:            Urząd Miasta – WIGG

   Termin realizacji:             2008

   Źródło finansowania:        środki własne

             Partnerzy:                        ---

   Str 54

   Budowa chodników przy ulicach: Cieszyńskiej, Skoczowskiej, Wiślańskiej, Szerokiej, Sportowej, Nadrzecznej, Jelenica, Lipowskiej.

   Zwiększenie ilości publicznych koszy na śmieci o minimum 20%, zwłaszcza w rejonach najczęściej odwiedzanych przez turystów.

   Utrzymanie czerwonej kolorystyki i stała dbałość o stan techniczny pojemników

    

   Str 55

   Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne na osiedlach mieszkaniowych i w dzielnicach Jaszowiec i Zawodzie.

    

   Str 59

   Stopniowa poprawa infrastruktury energetycznej na obszarze całego miasta (wymiana sieci naziemnej na podziemną).

    

   Odpowiedzialność:                   Beskidzka Energrtyka S.A.

   Termin realizacji:                     2006 - 2015

   Źródło finansowania:                środki własne

   Partnerzy:                               Urząd Miasta

    

   Wprowadzenie do prawa miejscowego zasady o prowadzeniu pod ziemią nowopowstających przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych.

    

   Str 60

   Budowa „Domu Zdrojowego” (wraz z pijalnią wód i tężnią).

   Inwestycja ujęta także jako Cel Operacyjny 1.8. w ramach Celu Strategicznego 1. i tam rozbita na poszczególne etapy realizacji.

   Str 62

   Gruntowna modernizacja parkingu przy ul. Armii Krajowej wzdłuż sieci kolejowej.

    

   Odpowiedzialność:                   Urząd Miasta – WIGG

   Termin realizacji:                     2008

   Źródło finansowania:                środki własne

             Partnerzy:                               ---

    

   Str 79

   Zintegrowana Strategia Rozwoju Ustronia 2005 – 2015 jest dokumentem, dzięki któremu Ustroń może sprostać wyzwaniom XXI wieku. Została opracowana z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców miasta, lecz jej sukces – sukces Ustronia zależy w ogromnej mierze od nas samych.

              Założenia przedstawione w przedmiotowym dokumencie w 100% są zbieżne z naszymi postulatami, co do rozwoju infrastrukturalnego naszej Dzielnicy, ich ważność jak do tej chwili nie wygasła – są nadal aktualne.

                                                                        Przewodniczący

                                                                        Paweł Mitręga

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 23 czerwca 2015 16:45
 • niedziela, 21 czerwca 2015
 • sobota, 20 czerwca 2015