Wpisy

 • czwartek, 24 marca 2016
  • ZAPROSZENIE !

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ZAWODZIA  NA ZEBRANIE tak jak w email poniżej,

   które to ogłoszenie miało się ukazać w dniu dzisiejszym /24,03,2016r./ w Gazecie Ustrońskiej,

   niestety Redaktor Naczelny  - czy to złośliwie, czy nieudolnie - nie zamieścił naszego anonsu o

   rocznym zebraniu , za co my serdecznie Państwa przepraszamy i zapraszamy !

   Z okazji ... Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu 

   najserdeczniejsze życzenia ...

   Kolorowych jajeczek,
   rozczochranych owieczek,
   rozkicanych króliczków,
   pyszności w koszyczku,
   a przede wszystkim
   mokrego ubrania w dniu wielkiego lania

    Zarząd Osiedla Ustroń ZAWODZIE

    

   ---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
   Od: Paweł Mitręga <pawel.mitrega@gmail.com>
   Data: 20 marca 2016 18:09
   Temat: Zebranie ogólne mieszkańców Zawodzia
   Do: gazeta@ustron.pl


   Witam Szanowną Redakcję Gazety. Paweł Mitręga.

   Uprzejma prośba o zamieszczenie w Gazecie 24 i 31 bm. poniższego komunikatu do mieszkańców:
   Zarząd Osiedla Zawodzie zaprasza mieszkańców Dzielnicy na Zebranie Ogólne /wiosenne/
   w dniu 4 kwietnia 2016r. na godz. 17-tą do sali sesyjnej Urzędu Miasta. Tematy spotkania to:
   Budżet Obywatelski na 2017 rok.Mamy do wykorzystania 40 tysięcy zł. i od inwencji i pomy-
   słów mieszkańców zależy jak te pieniądze będą wykorzystane w naszej Dzielnicy.
   Zarząd przedstawi sprawozdanie za 2015r. oraz bieżące sprawy /projekty, inwestycje/.
   Na Zebranie zaproszeni są; Przewodniczący Rady Miasta, Burmistrz, przedstawiciele Straży
   Miejskiej i Policji.
   P.M.

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 marca 2016 13:39
  • NIC O NAS BEZ NAS - zapraszamy 4 kwietnia 2016 r.

    To było w marcu , a 4 kwietnia 2016 roku godz 17,00 Sala Sesyjna Urzędu Miasta zapraszamy na Ogólne Zebranie za rok 2015 - sprawa budżetu obywatelskiego - zaproszeni Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta,

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW !


   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 marca 2016 11:44
 • środa, 23 marca 2016
  • KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA - byliśmy tam .

    

   W dniu 22. 3. 2016r. w biurze Rady Miasta odbyło się posiedzenie Komisji ochrony Środowiska na temat stanu rowów przydrożnych i melioracyjnych. Jak wynikało z dyskusji radnych i sprawozdania Naczelnika Wydziału Inwestycji za ub. rok - stan tych rowów jest ogólnie zły a przepusty wodne pod drogami w wielu miejscach są mało drożne lub zapchane i zamiast odprowadzać tworzą zastoje wodne jak np. na Zawodziu przy ul. Sanatoryjnej i Nadrzecznej.

   Ten stan rzeczy spowodowany jest wieloletnimi zaniedbaniami i śmiesznie niskimi nakładami finansowymi na te prace. Za ub. rok ok. 18tys.zł. Komisja wystąpi o zwiększenie nakładów w tym roku o 100%.

   Komisja została poinformowana o niewłaściwym - zdaniem Rady Osiedla- składowaniu borowiny przez "Uzdrowisko" i pozostawionych przez poprzednich użytkowników rozlewiskach /bajorach/ wodnych przy ul. Sanatoryjnej.

   Dołączona została dokumentacja fotograficzna obu spraw.

      Z rozmów z wieloma naszymi mieszkańcami wynika, że sprawa niedrożnych rowów i przepustów wodnych na terenie Zawodzia jest szczególnie uciążliwa i powoduje dużo szkód przy większych  opadach i katastrofy przy powodziach.

      Na naszym Zebraniu Ogólnym Mieszkańców Dzielnicy w dniu 4 kwietnia br., takie  m.in. sprawy powinni sami zainteresowani zgłaszać przedstawicielom Władz Miasta.

                                                                                                 Paweł Mitręga

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 23 marca 2016 11:03
  • BURMISTRZ - TĘŻNIA - dziękujemy za już czekamy na ....... !

   Burmistrz Naszego Miasta zrobił nam ładny prezent Wielkanocny - wygląda na to, że dzięki jego staraniom doczekamy się tężni na ZAWODZIU !

   Po wizycie Burmistrza dnia 22,012016 r. u Pani Wicemarszałek Województwa Ślaskiego Aleksandry Skowronek, przeprowadzonych rozmowach i w ślad za nimi cytowanym poniżej pismem z dnia 26,01,2016 r. zaświeciło się chyba zielone światło dla powstania tężni z prawdziwego zdarzenia w UZDROWISKU Ustroń.

   Poniższa odpowiedź Pani Marszałek daje ku temu spore nadzieje.

   Panie Burmistrzu czekamy na dalsze tak owocne działania.

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 23 marca 2016 08:31
 • piątek, 18 marca 2016
  • OBY DWOJE chciało ... - TĘŻNIE !

    Ciekawe - co się z tego urodzi, oby  tylko nie było zbyt dużo " pomagających" .                                                                                      

    
   Informacja z działalności Komisji Uzdrowiskowej.

       W dniu 17 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej w nowym zaktualizowanym składzie.Na zaproszenie p. Burmistrza przybyli wszyscy członkowie Komisji
   oprócz Prezesa Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego. Pierwszym punktem spotkania był zapro-
   ponowany wybór przewodniczącego komisji i zastępcy. W głosowaniu jawnym na przewodniczą-
   cą Komisji wybrano p. Barbarę Staniek-Siekierka a na zastępcę p. Jolantę Hazuka - radne.
        Burmistrz zapoznał obecnych ze stanem prac nad projektem planu zagospodarowania
   przestrzennego strefy uzdrowiskowej "A" i o zagrożeniach, które mogą dla Miasta Uzdrowiska
   nastąpić w wyniku nie uchwalenia w/w planu lub przeciągających się w nieskończoność proble-
   mach z tym planem związanych. Operat uzdrowiskowy jest ważny do 2018 roku.

         Głównym tematem spotkania było omówienie planowanych zadań w dzielnicy uzdrowisko-
   wej a mianowicie budowa tężni solankowej.
          W tej sprawie wypowiedział się Prezes Szpitala Reumatologicznego p. Lech Węgrychowicz,
   popierający pomysł i zainteresowany jego jak najbliższą realizacją. Na potwierdzenie realności
   tego zadania przedstawił pismo p.. Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, z
   którego tekstu wynikało, że Urząd Marszałkowski jest bardzo przychylny sprawie budowy tężni
   lecz z braku środków finansowych nie może partycypować w budowie. Radzi więc zainteresowa-
   nym stronom tj. Panu Prezesowi i Panu Burmistrzowi aby utworzyli konsorcjum dla tego zadania.
   W praktyce ma to być chyba tak, że Prezes Reumatologa daje teren a wspólnie z Burmistrzem poszukują środki finansowe na realizację budowy.
           Najważniejsze dla nas, że jest zielone światło dla dużej inwestycji zdrowotnej w naszym Mieście, przeznaczonej nie tylko dla kuracjuszy ale dla wszystkich mieszkańców. Z inwestycją
   związane winny być takie sprawy jak odpowiedni deptak /bez spalin samochodowych/,,kawiaren-
   ka,  etc.
            Pan Burmistrz oświadczył, że wstępne rozmowy z projektantem specjalizującym się w pro-
   jektowaniu i budowie tężni są zaawansowane. Pilną sprawą jest zawarcie umowy konsorcyjnej.
             I tak w miłej atmosferze i z dużymi nadziejami posiedzenie Komisji zakończono a, że w
   nim uczestniczyłem, potwierdzam własnym podpisem.
   Paweł Mitrega

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 18 marca 2016 19:20
 • piątek, 11 marca 2016
 • środa, 09 marca 2016
  • ZASTRZEŻENIE DO mpzp strefy "A"

    

    

    

                                                                                                                                                       Ustroń, 09,03,2016 r.

    

                                                                             Notatka

   Z wizji w terenie przeprowadzonej na wniosek mieszkańców Dzielnicy ZAWODZIE  p.p. Z. Steczkiewicz i  B. Marchewki, obecni:

   B. Staniek – Siekierka radna Dzielnicy ,

   P. Mitręga    przew. Z.O.

   A. Tomiczek  członek Z. O.

   Z. Steczkiewicz

   B. Marchewka

   przy udziale przedstawiciela IGG Urzędu Miasta p. Andrzeja Gula.

   Teren wizji to obszar oznaczony w projekcie mpzp strefy „A” jako  19MP, 23ZR, 13ZL, 6ZP, 35ZP, oraz 7UZ, 20MP i 17ZR – leżący po zachodniej stronie ul. Sanatoryjnej.

   Wymienione tereny leżą na  mocno pochyłym zboczu, podmokłym,  osuwiskowym.

   Szczególnie zagrożonym odcinkiem osuwania się terenu jest obszar oznaczony obecnie jako  7UZ  i przy dalszej ingerencji w ten teren zagraża to  znajdującym się poniżej  budynkom.

   W poprzedniej wersji projektu mpzp  „A” część tego terenu oznaczona była jako 17ZR co było sensowne ponieważ jest to teren bardzo mocno pochyły, a cieki wodne dodatkowo naruszają stabilność gruntu.

   Mając powyższe na uwadze bezsensowna i bezpodstawna jest kwalifikacja tego obszaru jako  7UZ ,  dopuszczająca ewentualną zabudowę.

   Wnioskujemy o przywrócenie dla tego terenu nazwy  ZR .

   Stwierdzono także , że na terenie oznaczonym  34ZP do chwili obecnej nie przywrócono do stanu pierwotnego przedmiotowego obszaru przez poprzedniego użytkownika .

   ………………………………………..

   ……………………………………….

   ……………………………………….

   ……………………………………….

   ……………………………………….

    P.S. Przesyłając Panu Burmistrzowi  kopię w/w notatki emailem w załączeniu dokumentacja fotograficzna.

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 09 marca 2016 16:55
  • ZASTRZEŻENIA DO mpzp strefy "A"

   Poniżej następna uwga  do projektu mpzp strefy A

   .............................................................. Ustroń, dn.  10,03,2016 r.

   (imię i nazwisko)

   ..............................................................

   (adres)

   ..............................................................   BURMISTRZ  USTRONIA

   ..............................................................

   (telefon)

   DOTYCZY UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

   DLA OBSZARU STREFY UZDROWISKOWEJ „A” MIASTA USTROŃ

   (wyłożenie od 29 stycznia 2016 r. do 26 lutego 2016 r., zbieranie uwag do 11 marca 2016 r.)

   Przeznaczenie terenu w projekcie planu :  UZ

   Dotyczy parceli nr ...7 UZ.........................................................................................................................

   Właściciel: .................................................................................................................................................

   TREŚĆ UWAGI:

   Zmiana kwalifikacji  działki 7UZ na  ZR uzasadnienie poniżej tj tak jak w notatce z wizji dnia 09,03,2016 na  przedmiotowym terenie  „…

   ......................................................................... Teren wizji to obszar oznaczony w projekcie mpzp strefy „A” jako  19MP, 23ZR, 13ZL, 6ZP, 35ZP, oraz 7UZ, 20MP i 17ZR – leżący po zachodniej stronie ul. Sanatoryjnej.

   Wymienione tereny leżą na  mocno pochyłym zboczu, podmokłym,  osuwiskowym.

   Szczególnie zagrożonym odcinkiem osuwania się terenu jest obszar oznaczony obecnie jako  7UZ  i przy dalszej ingerencji w ten teren zagraża to  znajdującym się poniżej  budynkom.

   W poprzedniej wersji projektu mpzp  „A” część tego terenu oznaczona była jako 17ZR co było sensowne ponieważ jest to teren bardzo mocno pochyły, a cieki wodne dodatkowo naruszają stabilność gruntu.

   Mając powyższe na uwadze bezsensowna i bezpodstawna jest kwalifikacja tego obszaru jako  7UZ ,  dopuszczająca ewentualną zabudowę.

   Wnioskujemy o przywrócenie dla tego terenu nazwy  ZR . …”

   ..........................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ................................................

   (podpis)

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 09 marca 2016 16:51
 • wtorek, 08 marca 2016
  • ZASTRZEŻENIA do wersji II "mpzp strefy A "

   W związku z upływającym terminem zgłaszania uwag do mpzp strefy "A", poniżej przedstawiamy nasze zastrzeżenie do obecnej wersji, naszych poprzednich uwag nie uwzględniono - ciekawe  czy teraz będzie tak samo ?

    

    

   ........................................................... Ustroń, dn. 09,03,2016 r.

   (imię i nazwisko)

   ..............................................................

   (adres)

   .............................................................. BURMISTRZ MIASTA

   ..............................................................

   (telefon)

   DOTYCZY UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

   DLA OBSZARU STREFY UZDROWISKOWEJ „A” MIASTA USTROŃ

   (wyłożenie od 29 stycznia 2016 r. do 26 lutego 2016 r., zbieranie uwag do 11 marca 2016 r.)

   Przeznaczenie terenu w projekcie planu….par.15 pkt. 2,3  ”…19ZP ustala się możliwość użytkowania istniejącego parkingu naziemnego do czasu zagospodarowania terenu w formie zieleni urządzonej…”

   „…9UZ ustala się możliwość użytkowania istniejącego parkingu naziemnego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dla terenu o symbolu 9UZ. …”

    

   Dotyczy parceli nr .19ZP..9UZ

   Właściciel: .................................................................................................................................................

   TREŚĆ UWAGI:

   Nie jest podany czasookres użytkowania wskazanych terenów pod tymczasowe parkingi, należałoby określić czasookres np. do lat 5., pod rygorem np. kary finansowej .

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ................................................

   (podpis)

   Uwaga ! W celu rejestracji graficznej uwagi prosi się o załączenie do pisma przez

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 08 marca 2016 15:20
  • BUDŻET OBYWATELSKI przygotuj propozycję 04,04,2016 zapraszamy!

   Zapraszamy MIESZKAŃCÓW na spotkanie roczne 04,04,2016 r. godz. 17,00 Sala Sesyjna Urzędu Miasta - budżet obywatelski, czekamy na propozycje, zaproszeni BURMISTRZ, PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

                                                                                                            

                                 PROTOKÓŁ  nr 21                                                       Ustroń, 08,03,2016 r.

   z spotkania Zarządu Dzielnicy ZAWODZIE w dniu8 07,03,2016 r. ,

   obecni :  P. Mitręga ,  T. Welsyng ,  A. Tomiczek ,  R. Tomica ,  radna  B. Siekierka-Staniek ,

   goście :  Z.  Steczkiewicz ,  A.  Steczkiewicz ,  B .  Marchewka ,  E.  Markuzel .

   P.  Mitręga przedstawił :

   - sporawy dotyczące budżetu obywatelskiego.

   Ustalono ,  że dnia 04,04,2016 r. o godz. 17.00 odbędzie się  w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta roczne  Zebranie Mieszkańców, co zostanie nagłośnione poprzez Gazetę Ustrońską ,  naszą stronę internetową , gdzie oprócz  informacji o naszej działalności do chwili obecnej rozważymy propozycje Mieszkańców co do budżetu obywatelskiego ,  a licząc na to , że przybędą zaproszeni Goście  t.j. Burmistrz Miasta , Przewodniczący Rady Miasta , Radna Dzielnicy - będzie możliwość  zadawania bezpośrednich pytań.

   - w dyskusji wypłynął temat  fatalnej-złej nawierzchni asfaltowej na trakcie spacerowym ul. Gosciradowiec  w części dolnej / od ul . Grażyńskiego do mostku /  i górnej tj.  od kostki brukowej do ul. Sanatoryjnej,

   - padł projekt by drewno z wycinki dużej ilości  wiatrołomów przekazać poprzez Urząd osobom potrzebującym miast wydawać pieniądze na opał np. węgiel,
   - B. Marchewka wraz  z Z. Steczkiewiczem zgłosili problem zagrażającego osuwiska w rejonie ich posesji, ustalono wizję lokalną w terenie  dnia 09,03,2016 godz. 10,00 z  Z. Steczkiewicz, B.Marchewka, P.  Mitręga, A. Tomiczek, oraz radna Dzielnicy  z przedstawicielem Urzędu Miasta  /co uzgodnimy z Burmistrzem/, z czego powstanie notatka,

   - radna  B. Siekierka-Staniek zasygnalizowała sprawę spotkań integracyjnych mieszkańców Dzielnic,

   - przekazano informację, że ul. Uboczna nie posiada oznakowania , co należałoby wykonać.

    

    

   Otrzymują :                                                                                        Przewodniczący

   1x Burmistrz

   1x Przewodniczący Rady Miasta                                                            Paweł Mitręga

   1x a/a

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 08 marca 2016 11:53