Wpisy

 • poniedziałek, 30 marca 2015
 • piątek, 20 marca 2015
  • IDZIE WIOSNA I MY TEŻ WYCHODZIMY - UL. NADRZECZNA

                                                                                                     

                                                                                                 Ustroń, dnia 20 marca 2015r.

    

   Dot.: rozpoczęcie prac infrastrukturalnych na Zawodziu.

    

       Są pierwsze efekty działalności naszej Rady Mieszkańców /przypomnę: działamy od czerwca 2014/. Na początku marca w rejonie ul. Nadrzecznej –od jezdni do brzegu Wisły- RZGW Gliwice wycięło  krzaki rosnące na nabrzeżu rzeki , od mostu na ul. Grażyńskiego do kładki wiszącej. Teren zostanie wyrównany, obsiany trawą i będzie służył mieszkańcom , turystom i kuracjuszom  do wypoczynku na łonie natury. Będzie też łatwiejszy dostęp do wód rzeki Wisły, szczególnie w okresie letnim.

       Po 16-tym marca br. rozpoczęto prace przygotowawcze  - wycinka części drzew i krzaków – po drugiej stronie ul. Nadrzecznej. Ma tam powstać duży parking, chodnik i ścieżka rowerowa – docelowo pod Skalicę.

       W dniu 20 marca br. poprosiłem p. Naczelnik  Wydz. Środowiska i Rolnictwa p. Monikę Maksymczak i naszą Radną p. Barbarę Staniek-Siekierka o przybycie na miejsce prowadzonych prac w celu  uzyskania w terenie  informacji  na temat wykonywanych robót.

       Celem spotkania było również pokazanie nieczynnego przepustu wody pod ul. Nadrzeczną i zasugerowanie p. Naczelnik żeby przy prowadzonych teraz pracach, ten przepust oczyścić i udrożnić a tym samym osuszyć teren pod skarpą. Jest to sprawa o tyle ważna, że w miejscu tym jest możliwość odtworzenia zdewastowanej ścieżki, łączącej kiedyś ul. Nadrzeczną z ul. Sanatoryjną, jarem wzdłuż cieku wodnego. Wyjście z tej ścieżki jest akurat pod Pijalnią Wody.

       Radna, p. Barbara Staniek-Siekierka wskazała pilną potrzebę remontu kładki dla pieszych, która znajduje się w pobliżu mostu drogowego, a która jest w złym stanie technicznym-grozi zawaleniem.

   Pani Naczelnik zobowiązała się do podjęcia stosownych działań  w zakresie przedstawionych spraw.

    

                                                                                                   Przew. Rady Osiedla

   Paweł Mitręga

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 20 marca 2015 16:30
 • piątek, 13 marca 2015
 • wtorek, 10 marca 2015
  • 50 - LECIE UZDROWISKA USTROŃ - KASA

   

      Poniżej przedstawiamy nasze wystąpienie o zabezpieczenie funduszy na rozwój infrastruktury  Zawodzia,   których w lata poprzednich było żal,  a szkoda niedługo 50-lecie !!!                                                                                 

    

    

     Ustroń, 09.03.2015r.

    

                                                           Pan Artur Kluz

                                                           Przewodniczący Rady Miasta Ustroń


   Dotyczy :  zabezpieczenia środków finansowych na lata 2016 i dalej , dla Dzielnicy Zawodzie,

    

                      „…Miasto Ustroń zostało uznane za uzdrowisko Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. (Monitor Polski nr 45 poz. 227). Miasto posiada ustanowiony statut uzdrowiska oraz operat uzdrowiskowy, niezbędny do prowadzenie i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 651) na terenie miasta ustanowione zostały strefy uzdrowiskowe A, B i C. Strefa A obejmuje ok. 244,5 ha, strefa B ok. 597,56 ha, a strefa C ok. 5084 ha (pozostały obszar miasta w granicach administracyjnych). W granicach stref obowiązują przepisy wynikające z art. 38 i 38a cytowanej wyżej ustawy, przepisy te mają duży wpływ na proces planowania przestrzennego, wprowadzają bowiem wskaźniki powierzchni zieleni oraz zakaz budowy niektórych obiektów. Na terenie strefy „A” ,..   obowiązują najbardziej restrykcyjne ograniczenia. Są to:

   1) zakaz budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.):

   a) zakładów przemysłowych,

   b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,

   c) garaży wolno stojących,

   d) obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2,

   e) stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych,

   f) autostrad i dróg ekspresowych,

   g) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach …”

    

   wykonując proste działanie matematyczne  25 lipca 1967 + 50 lat = 25 lipca 2017 roku i w ten prosty sposób już za 28 miesięcy mamy sympatyczny Jubileusz w Ustroniu.

   Jeżeli wszelkie dotychczasowe uzgodnienia i rozmowy z Burmistrzem Miasta dotyczące Dzielnicy Zawodzie / jak wynika z naszej dotychczasowej korespondencji – kopie otrzymywała na bieżąco  Rada Miasta /   dojdą do skutku, a wszystko  wskazuje, że tak - należy zabezpieczyć na to środki finansowe, przez lata odbierane  Dzielnicy Zawodzie !

    

    

   Patrząc na przykład na to co mądrzejsi orzekli w temacie,  budżetu na lecznictwo uzdrowiskowe, kilka cytatów poniżej:

    

   „… Art. 49 [Dotacja z budżetu państwa]

    

   1. Gmina uzdrowiskowa realizująca zadania, o których mowa w art. 46, otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.13)).

    

   2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji, kierując się potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadań gmin uzdrowiskowych. …”

    

   oraz

   „…Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra -

   na interpelację nr 19841…

   …Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, ze zm.) nakłada na gminy uzdrowiskowe określone wymagania i ograniczenia co do zachowania norm środowiskowych i rodzaju możliwych inwestycji. Dodatkowe zadania gmin uzdrowiskowych dotyczą gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych, ochrony warunków naturalnych uzdrowiska oraz spełniania wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu itd.

      Należy jednak zaznaczyć, że gminy uzdrowiskowe w celu realizacji dodatkowych zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska mają prawo do pobierania opłaty uzdrowiskowej oraz otrzymują dotację z budżetu państwa przeznaczoną na te cele. Obie formy finansowania zadań gmin uzdrowiskowych są zagwarantowane w art. 48 i 49 ww. ustawy.

      Wysokość dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, jest równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.).

      Powyższe formy wsparcia mają na celu zrekompensowanie dodatkowych zadań oraz ograniczeń w inwestowaniu w obiekty przemysłowe, handlowe i inne, które potencjalnie przynosiłyby większe dochody gminom niż inwestycje w lecznictwo uzdrowiskowe. Status uzdrowiska powoduje natomiast zwiększenie dochodów gmin spowodowanych napływem kuracjuszy, m.in. z tytułu pobierania opłaty uzdrowiskowej, większych obrotów przedsiębiorców z branży turystycznej, handlowej i gastronomicznej, co przekłada się na większe wpływy podatkowe.

      Oprócz tego gminy uzdrowiskowe korzystają ze środków, które przewidziane są na realizację zadań własnych gminy określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) na zasadach, na jakich korzystają z nich pozostałe gminy w Polsce.

      Przyznając gminom uzdrowiskowym wyżej wskazane instrumenty wsparcia, zabezpieczono w sposób wystarczający finansowe podstawy ich funkcjonowania, zaś wysokość oraz zakres stosowania stawki podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych nie ma na ich funkcjonowanie bezpośredniego wpływu.

      Podsumowując, należy stwierdzić, że wprowadzone ustawą zmiany przywróciły stosowanie stawki w takim zakresie, jaki był zamierzeniem ustawodawcy w 2003 r. wraz z zapewnionym wówczas systemem rekompensat (omówionymi wyżej instrumentami finansowym), który w związku z tym nie wymaga obecnie rozszerzenia.

                                                                            Z poważaniem

                                                                         Podsekretarz stanu

                                                                          Maciej Grabowski

      Warszawa, dnia 20 stycznia 2011 r.  …”

    

   oraz


   „…Ustawa uzdrowiskowa w art. 49 mówi wprost, że dotacja uzdrowiskowa przysługuje gminie która realizuje zadania określone w art. 46 ustawy[10]. Zgodzić się w tym miejscu należy, że dotacja uzdrowiskowa realizuje nie tylko funkcję finansowania zadań własnych, ale zawiera także funkcję bodźcową, która z punktu widzenia podziału zasobów publicznych pomiędzy administrację rządową, a samorządową jest funkcją drugorzędną[11]. A zatem jeżeli tak, to nie powinna ona ograniczać funkcji finansowania zadań. Ponadto wskazać należy, że dotacja z budżetu państwa nie jest właściwą formą finansowania zadań własnych, na co powszechnie zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu[12]. Pomimo tych zastrzeżeń, ustawa uzdrowiskowa w art. 49 jasno określa ten rodzaj dochodu gminy uzdrowiskowej przeznaczonej na finansowanie zadań wymienionych w art. 46 ustawy uzdrowiskowej, jako dotację. Tym niemniej brak jest podstaw, aby uznać ten dochód gmin uzdrowiskowych za subwencję, o której mowa w art. 167 ust. 2 Konstytucji czy też w odpowiednich przepisach ustawy 
   o finansach publicznych. …”

   Przypominając znaczenie słowa dotacja :

   „…Dotacja natomiast obejmuje środki z budżetu państwa, budżetu j.s.t. oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych oraz podlegające szczególnym zasadom rozliczania (art. 126 FinPubU). Należy je rozumieć jako formę transferu środków pieniężnych, a nie rzeczowych. Dotacja jest świadczeniem jednostronnym, nieodpłatnym i z reguły bezzwrotnym. Udzielana jest w ściśle określonej wysokości - w celu uzupełnienia brakujących środków na finansowanie realizacji zadań publicznych [D. Wróblewska, w: A. DrwiłłoD. Maśniak (red.), Leksykon prawa finansowego, s. 91 i n.]. Natomiast dotacja celowa dla j.s.t. stanowi świadczenie pieniężne Skarbu Państwa na rzecz samorządu, które ma odpowiednią konstrukcję prawną i jest przekazywane na realizację konkretnego zadania (A. Borodo, Prawo budżetowe, s. 92). …”

    

    

   Dochodzimy do :

   - nie nam oceniać czemu nie inwestowano w Zawodzie w latach poprzednich,

   - zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rady Miasta poprzez osobę Pana Przewodniczącego aby już dzisiaj pomyśleć o finansach dla Dzielnicy, która z opłat  zasilających budżet miasta przez lata wspomagała jego rozwój , lecz dotacje winny zasilać budowę infrastruktury Dzielnicy Zawodzie , a w szczególności strefy „A” by choć w tak krótkim okresie spróbować nadać tej  Dzielnicy charakter przyjazny kuracjuszom i jej Mieszkańcom.

    

   Łącząc wyrazy szacunku, liczymy że Ci co zostali Wybrani,

             Posłuchają głosu tych co ich wybierali!

                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                        Paweł Mitręga

    

   Pana Burmistrza  kopią niniejszego pisma prosimy o wsparcie i akceptację tak jak dotychczas !

    

   Otrzymują:

   1x Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

   1x Burmistrz Miasta Ustroń

   1x a.a.

    

                                                                                                 

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 10 marca 2015 17:22
 • czwartek, 05 marca 2015
  • UWAGI DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY "A"

   Uwagi przedstawiamy w naszym ostatnim protokole - patrz zakładka   

   15 - protokoły z comiesięcznych spotkań + korespondencja tematyczna

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 05 marca 2015 15:12
  • PROTOKÓŁ Z MARCA-NASZE UWAGI DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY "A"

   Poniżej najświeższy protokół z marcowego spotkania wraz z naszymi uwagami do projektu panu zagospodarowania przestrzennego strefy "A"

    

   

   PROTOKÓŁ

   Ze spotkania Zarządu Osiedla Ustroń Zawodzie w dniu  02,03,2015 r.

   Obecni: P. Mitręga, T. Welsyng, J. Troszok, A.Tomiczek, R. Tomica oraz,

   Radna  Dzielnicy Zawodzie B. Siekierka,

   Panowie Marchewka i A. Steczkiewicz.

    

   P. Mitręga przedstawił :

   - odpowiedź Burmistrza na protokół z ostatniego zebrania tj. sprawa ul. Skalica do realizacji w terminie 2015/2016 oświetlenie, oraz powiadomił o terminie spotkania u Starosty,

   - odpowiedź WRD KP Policji w Cieszynie na wniosek  o ograniczenie prędkości do 40 km/h  na terenie Zawodzia – odpowiedź negatywna ,  wystąpimy z odwołaniem,

   - ostatnią sesję IV Rady Miasta, wraz z uchwałą o odpłatności za odpady komunalne /gdzie nie wzięto pod uwagę naszej sugestii obniżenia ceny za wywóz odpadów /

   - nasze spotkanie u Starosty Cieszyńskiego wraz z Burmistrzem w dniu 27,02,2015 r. w sprawie pilnego i priorytetowego przekazania Miastu ulic  Szpitalnej i Sanatoryjnej , które w tej chwili są w zarządzie Powiatu i w sprawie tej wraz z pismem od Burmistrza i Starosty mamy wybrać się do Wojewody,

   - że za dwa lata będziemy obchodzić 50-lecie powołania –utworzenia Uzdrowiska Ustroń – i co zaprezentujemy w infrastrukturze uzdrowiskowej?

   - relację z  spotkania w dniu 23,02,2015 r. na Komisji Architektury gdzie był prezentowany projekt opracowania planu zagospodarowania przestrzennego strefy uzdrowiskowej „A”, który został negatywnie przyjęty przez zebranych. Poniżej przedstawiamy nasze stanowisko w tym konkretnym temacie :

   W ślad za prezentacją na spotkaniu Komisji Architektury w Urzędzie Miasta dnia 23,02,2015 r.  projektu planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” , poniżej przedstawiamy nasze zastrzeżenia z prośbą o uwzględnienie przy dalszych pracach projektowych :

   - w rejonie  ul. Szpitalnej wolne tereny  oznaczone symbolem  „MP” , by zachować planowany charakter dzielnicy uzdrowiskowej winny być oznaczone  jako „UT” , dotyczy to w szczególności oznaczonych działek  22MP, 26 MP, 27 MP,

   - natomiast działki oznaczone  symbolami 18 UT ,25 MP, 24 MP  winny być oznaczone jako „ZP”.

   Wyżej wymienione propozycje są spójne z pierwotnymi założeniami co do budowy Dzielnicy Uzdrowiskowej i pierwotnym planem zagospodarowania terenu dla strefy „A”.

   Pochodną  braku reakcji na przedstawiony projekt będzie konflikt, a wręcz niedbałość o interesy  Naszych Mieszkańców prowadzących pensjonaty, pokoje gościnne itp. działalność związaną z usługami pensjonatowymi. Już na dzień dzisiejszy istniejące obiekty ledwo wiążą koniec z końcem, a co się stanie gdy ktoś obcy pobuduje w tym rejonie pensjonaty i wprowadzi do obiegu ileś dodatkowych miejsc-gdzie dbałość o Naszych Mieszkańców i miejsca pracy ich i ich rodzin.

       Znając zaangażowanie Pana Burmistrza  oraz jego troskę o byt Mieszkańców Miasta liczymy, że na tym etapie zarządzi tę drobną korektę u twórcy projektu planu dla strefy ”A” tak by w przyszłości Rada Miasta mogła go bezboleśnie uchwalić.

    

   Analizując dalej stwierdzenie  „… kluczową pozycją parku zdrojowego na terenach o symbolach 28ZP-34ZP …” jest nieporozumieniem :

   - głównym profilem leczniczym Uzdrowiska Ustroń  są schorzenia narządu ruchu , toż trzeba być człowiekiem bez wyobraźni aby planować park zdrojowy na uboczu strefy „A” , w nieprzyjaznym dla kuracjuszy terenie - gdzie są kłopoty z dojechaniem wózkiem, dojściem o kulach, czy o lasce -  jest to teren na zboczu , górzysty , z brakiem możliwości parkowania dla osób chcących dojechać. Poza tym teren ten jest za mały. Park kojarzy się z przestrzenią, której tam brakuje. Odpowiednia przestrzeń dla utworzenia parku zdrojowego jest w rejonie obwodnicy ul. Szpitalnej. 

    

   Twierdząc dalej „…hotele o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha…” to chyba nie w strefie „A”, w Uzdrowisku Ustroń są jeszcze strefy „B” i „C” wydaje się, że tam jest miejsce na nowe hotele i pensjonaty, funkcją strefy  „A” jest stworzyć warunki do leczenia , rehabilitacji i wypoczynku w terenie -  takie były założenia projektantów i twórców Uzdrowiska.

    

   Dopuszczając w strefach 1ZP-7ZP  lokalizację jednokondygnacyjnych obiektów usług handlu i gastronomii zapomina się o tym, że te funkcje już istnieją w obiektach sanatoryjnych ,  a nie będą one ozdobą , a tylko skradną powierzchnię terenów zielonych. Dodatkowe punkty małej gastronomii typu kawiarenka, bistro, można zaplanować np. przy tężni , szlaku spacerowym czy rowerowym.

    

   Jakież to masowe imprezy projektant  przewiduje w strefie ”A” dla działek  18ZP-21ZP oraz 28ZP-30ZP , chyba nie tędy droga.

   Pisząc o przebudowie istniejącego gazociągu / i zmniejszenia jego strefy kontrolowanej – dlaczego ?/ nasuwa się pytanie za czyje pieniądze, chyba nie Miasta Ustroń , a jeżeli przeszkadza właścicielowi działki to naturalnie za jego pieniądze !

    

   Wiadomym jest, że prowizorki utrzymują się najdłużej , do kiedy na terenie oznaczonym  20ZP będzie funkcjonował tymczasowo  parking.

    

   Dziwny jest brak konsekwencji w przewidywaniach jeżeli planuje się na 9UT budynek nie szerszy niż 40 m to ciekawe gdzie do niego będzie parking jeżeli 20 ZP to tereny zielone ?

    

   Planując wysokości nowych budynków na 15 m, oraz ich pochodnych  należałoby dodać słowo „do’ 15 m. po akceptacji przez Komisję Uzdrowiskową, Lekarz Naczelnego Uzdrowiska i Burmistrza – osoby te winny być wymienione imiennie aby odpowiedzialność za naruszenie charakteru  i założeń powstania Uzdrowiska nie rozmyła się i nie  uległa degradacji, a wręcz mogła doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

   Jakiż to obiekt o pow.  600,00 m2  na terenie  5UZ  chce nam zaserwować projektant – czy nową pijalnie wody niemineralnej do której nie można normalnie dojść i dojechać ?.

    

   Występujące w opracowaniu określenie  „mieszkanie funkcyjne” winno chyba brzmieć do 10%.

    

   Przewidywany parking przykrawężnikowy w  6KDZ koliduje chyba z przepisami o ruchu drogowym jest tam zakręt o 90  stopni.

    

   Czytając dalsze opracowanie, rzuca się w oczy następujące wskazanie przez projektanta – cytat poniżej – rejonu ul. Szpitalnej  jako terenów budowlanych co  jest sprzeczne z zdrowym rozsądkiem i funkcją  jaką ten teren powinien spełniać.

   „…Więcej nowych terenów budowlanych wskazanych zostało w rejonie ul. Szpitalnej, ale wynika to z tego powodu, że obecnie duża część tego terenu to nieużytki i tereny o charakterze ruderalnym…  Oprócz cech pozytywnych krajobrazu strefy uzdrowiskowej należy jednak wskazać tu również pewne cechy negatywne. Zwrócić należy uwagę, że pierwotny projekt budowy uzdrowiska, który powstał w latach 60 XX w. nie został zrealizowany w kształcie pierwotnie zaproponowanym… Brak jest na terenie strefy uzdrowiskowej terenów, które pełniłyby funkcję stricte parkową. Dużą powierzchnię uzdrowiska zajmują zadrzewienia, których charakter można uznać nawet za ruderalny. Mała jest ilość ścieżek spacerowych i rowerowych, które tworzyłyby jednolitą sieć powiązań. Wskazać tu można np. nieliczne powiązania pomiędzy ul. Sanatoryjną i ul. Nadbrzeżną. /  Z POSIADANYCH INFORMACJI TAKIE POŁĄCZENIE JEST NIEMOZLIWE, MOŻLIWYM JEST POŁĄCZENIE Z UL.  N A D R Z E C Z N Ą/.   Kolejnym z problemów jest brak na terenie strefy uzdrowiskowej „A” terenów, które pełniłyby funkcję przestrzeni publicznej w rodzaju niewielkiego ryneczku, placu, miejsca spotkań czy organizacji przedstawień i występów, które mogłyby integrować wypoczywających. Duża część terenów otwartych pozostaje niezagospodarowana, co sprawia negatywne wrażenie pewnej tymczasowości i niepełności uzdrowiska jako całości. Być może istotny jest tu właśnie fakt, że nie zostało ono do końca zrealizowane w zamierzonej w projekcie formie. Szczególnie negatywne wrażenie sprawiają tu tereny ruderalne w rejonie ul. Szpitalnej…”

   Konkluzją w.w. cytatu byłaby ,  realizacja wskazanej przez opracowującego propozycji szczególnie w rejonie obwodnicy  ul. Szpitalnej.

   Reasumując – przedstawiony projekt nie spełnia oczekiwań mieszkańców naszego Miasta, co zostało dobitnie wyrażone po prezentacji ,przez obecnych na prezentacji ustrońskich architektów i innych osób zainteresowanych obecnym i przyszłym stanem architektury i infrastruktury w strefie ”A”. Również dla kuracjuszy, wczasowiczów i osób odwiedzających nasze Miasto, ta zrealizowana wg. przedstawionego projektu infrastruktura i zabudowa Strefy nie będzie atrakcyjna. Wyrażone zostały też opinie, że projekt zabudowy pensjonatowej w obwodnicy ul. Szpitalnej został wykonany  w interesie właścicieli działek w tym obszarze.

   Przewodniczący

   Paweł Mitręga      

   Otrzymują :                       

   1x  Przewodniczący Rady Miasta

   1x  Burmistrz Miasta                   

   1x  Przewodniczący Komisji                    

   Architektury Pani Adrianna Kwapisz-Pietrzyk

   1x  a/a   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 05 marca 2015 15:06