Wpisy

 • poniedziałek, 28 listopada 2016
  • DRUGIE podejście

   Jak widać poniżej robimy podejście do następnego Posła , licząc na jego zainteresowanie tematem tak ważnym dla  naszego Miasta i oczywisci  mieszkańców Dzielnicy  ZAWODZIE.

    

   03,12,2016 spotkanie w Ustroniu                                                                    2016-11-28    19:29

   posel.jachnik@gmail.com;Jerzy.Jachnik@sejm.pl

        PAN POSEŁ JERZY JACHNIK

   Z anonsu na stronie Miasta Ustroń dowiedzieliśmy się /  członkowie Zarządu Dzielnicy Ustroń Zawodzie / o spotkaniu z Panem dnia 03,12,2016 o 17.00 w   Ustroniu--   sala Prażakówki .

   Jest temat , którym próbowaliśmy zainteresować Posła  poprzedniej kadencji Panią Aleksandrę Trybuś ,

   - jest dzisiaj moda na ograniczenie  złej emisji dymów - gazów  cieplarnianych , my  rozpoczynając nasza działalność w  2014 r. wystąpiliśmy do Burmistrza  Miasta  z wnioskiem o podjęcie działań by powstała  preferencyjna cena gazu dla  miast i gmin  uzdrowiskowych .

   Dobra współpraca zaowocowała działaniami , z którymi bardzo proszę się zapoznać jeżeli Pan Poseł byłby uprzejmy przyjrzeć się bliżej temu tematowi na nasze stronie – adres jak poniżej ,

   ustronzawodzie.blox.pl       zakładka nr.10 preferencyjna cena gazu

   Wiadomym jest, że to sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych wymusza sposób palenia zimą w piecach c.o. ,  stworzenie preferencyjnej ceny gazu w sposób naturalny wymusza jego użytkowanie, a co za tym idzie pozostałe skutki zdrowotne.

   Gdyby z inicjatywy poselskiej wprowadzić nowelę do ustawy – prawo energetyczne /  DZ U 2012 poz. 1059 /  przykładowej treści  „ dopuszcza się ustanowienie preferencyjnej ceny gazu do ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych na terenie miast i gmin  posiadających status UZDROWISKA” miałaby ona skutek prawny oraz można by wiele zrobić dla poprawy jakości powietrza w naszych UZDROWISKACH , a mamy ich w Polsce tylko 40  / szczególnie są to nie duże miejscowości /.

               Licząc na Pana zainteresowanie , pozostaję z wyrazami szacunku !

                  V—ce Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Ustroń-Zawodzie

               Tomasz Welsyng

   P.S.  Do zobaczenia w sobotę w Prazakówce

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 28 listopada 2016 19:55
 • sobota, 26 listopada 2016
 • środa, 16 listopada 2016
  • SRACZYK Nadrzeczna

   Wygląda na to, że na Nadrzecznej dorobimy się "sraczyka", szkoda te TOJ-TOJ były takie gustowne !


   Ustroń, dn. 14.11.2016 r.

   OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

   nr ZP.271.3.124.2016

   Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

    zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

   Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

   1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej, pomieszczenia usługowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń” z uwzględnieniem miejsca na stację rowerową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane.

   2.Założenia projektowe:

   1. lokalizacja budynku na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej sąsiedztwie budowanego obecnie parkingu;
   2. budynek powinien być zaprojektowany w kontekście otoczenia i musi być ciekawy architektonicznie;
   3. budynek powinien być zgodny z uzyskanymi warunkami zabudowy;
   4. budynek powinien zawierać następujące funkcje:
   1. toaleta ogólnodostępna zawierająca: 4 kabiny WC, 1 kabina prysznicową dla kobiet, 2 kabiny WC, 1 kabina prysznicową, 2 pisuary dla mężczyzn, 1 kabina WC przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie przebieralni w tym przystosowane dla małych dzieci, pomieszczenie dla obsługi toalety;
   2. pomieszczenie dla obsługi parkingu;
   3. pomieszczenie dla obsługi stacji rowerowej;
   4. pomieszczenie dla drobnej usługi;

   5)budynek powinien być zaprojektowany w sposób oszczędny uwzględniając jednocześnie zastosowanie materiałów o dużej trwałości;

   1. budynek powinien być wyposażony we wszystkie wymagane przyłącza i instalacje, a w szczególności:

   a)elektryczną i oświetlenia terenu, monitoring,

   b)odgromową,

   c)kanalizacyjną, wodną,

   1. gazową,

   e)odprowadzenia wód opadowych.

   3.Zakres zamówienia obejmuje:

   1. uzyskanie mapy do celów projektowych;
   2. wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (w niezbędnym zakresie);
   3. wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego;
   4. opracowanie materiałów do uzyskania stosownej decyzji ustalającej warunki zabudowy wraz z jej uzyskaniem;
   5. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę;
   6. opracowanie projektów branżowych wewnętrznych;
   7. opracowanie projektów przyłączy do budynku;
   8. opracowanie charakterystyki energetycznej;
   9. opracowanie projektów budowlano-wykonawczych;
   10. opracowanie projektu zagospodarowania uwzględniając miejsce na multimedialny przystanek rowerowy;
   11. opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysami inwestorskimi dla wszystkich branż wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów;
   12. opracowanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót;
   13. opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
   14. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż co dwa tygodnie oraz na każde wezwanie (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, dokonane telefonicznie lub e-mailem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem. Wykonawca sprawujący nadzór autorski, przewidywany termin pobytu na budowie będzie uzgadniał telefonicznie lub e-mailem ze wskazanym przedstawicielem Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy. Nadzór autorski powinien być pełniony osobiście przez projektanta.
   1. Szczegółowość projektów budowlano-wykonawczych ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
   2. Opracowywany projekt będzie na bieżąco uzgadniany przez Wykonawcę z Zamawiającym. Wykonawca na każdym etapie ma obowiązek otrzymania zatwierdzenia tego etapu przez Zamawiającego.
   3. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekty – po pięć egzemplarzy, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz zbiorcze zestawienie kosztów – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB).
   4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r., poz.1422), Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129).
   5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań i innych niezbędnych opracowań.
   6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
   7. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.
   8. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
   1. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z kompleksowym opracowaniem projektowym,
   2. wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualnego uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
   3. uzgadniania z zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
   4. czuwania, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,
   5. udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiającego (w przypadku takiej konieczności),
   6. w przypadku dopuszczenia przez zamawiającego, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowania parametry tych materiałów i urządzeń,
   7. oceny wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,
   8. udziału w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych obiektu,
   9. udokumentowania aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowych w czasie wykonywania robót budowlanych potwierdzających zgodę wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:
   1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
   2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują.

    

   Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

   Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

   Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

   - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

   Dorota Fijak e-mail: dorota.fijak@um.ustron.pl,

   Jarosław Pobożny e-mail: jaroslaw.pobozny@um.ustron.pl,

   - w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

   Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14.04.2017 roku.

   Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

   Konkurs ZP.271.3.124.2016 – Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”

    

   Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 22.11.2016 r. do godz. 10:00.

   Kryteria porównania i oceny ofert:

   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

   CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

   Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

   Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

   C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

   Cena ocenianej oferty

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 16 listopada 2016 19:51
 • poniedziałek, 14 listopada 2016
  • BRONIMY śmieci !

   APEL do MIESZKAŃCÓW  ZAWODZIA

   w dniu dzisiejszym na stronie  ustron.pl jest ogłoszenie o konsultacjach podwyżki cen na wywóz odpadów komunalnych w 2017 r. . poniżej publikujemy nasze stanowisko w tej sprawie , które zgłosiliśmy do konsultacji społecznych-serdeczna prośba  do Państwa o ujawnianie swoich opini w tej sprawie /  pewno zbieżnych z naszym stanowiskiem  by  "ukochana władza " nie podnosiła nam kosztów  egzystencji w 2017 r.

    

   Góra

   konsultacje społeczne

   Postprzez Rada Zawodzia » Pon Lis 14, 2016 6:05 pm

   Jak co roku bierzemy udział w konsultacjach społecznych w sprawie cen za wywóz odpadów i jak co roku nasz głos nie jest brany pod uwagę.
   Uważamy, że wzrost opłat za wywóz odpadów prawie o 10% jest nieuzasadniony ekonomicznie;
   -ceny paliw były najniższe od lat
   -płace stoją w miejscu
   Z rozmów z mieszkańcami-sąsiadami wynika, że planowana tak wysoka podwyżka cen to naciąganie społeczeństwa na pieniądze.
   Sposób konsultacji winien być bardziej dostępny dla mieszkańców którzy nie posługują się internetem /zbyt zagmatwany system logowania / , oraz winien być dłuższy termin by i ludzie starsi-główni płatnicy mogli ujawnić swoją opinię co jak z naszych rozmów wynika jest opinią negatywną .
   Rada Dzielnicy ZAWODZIE

    

   Posty: 2

   Dołączenie: Czw Lis 19, 2015 5:16 pm

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 14 listopada 2016 17:19
 • czwartek, 10 listopada 2016
  • ul. KUŹNICZA - asfalt w 2016 r.

   I w ten oto sposób udało się pomóc Mieszkańcom ul. Kużniczej / podobno były to ostatki asfaltu 2016 /,wprawdzie nie wykonano nawierzchni do samego końca - bądżmy dobrej myśli, że w 2017 r. roboty zostaną zakończone perfekcyjnie !

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 10 listopada 2016 16:47
  • PRZEDOSTATNI protokół 2016

   Powoli kończy się 2016 r. - postarajmy się też coś zrobić w 2017 r.

    

                                               PROTOKÓŁ nr 28                          Ustroń 10,11,2016 r.                                               

    

   Z spotkania Zarządu Osiedla ZAWODZIE  dnia 07,11,2016 r. ,

   Obecni : P. Mitręga  , T . Welsyng  ,  J . Troszok  ,  A . Tomiczek  ,  R . Tomica  ,  oraz

   Panowie: A . Steczkiewicz  ,  B . Marchewka .

   P. Mitręga omówił :

   - prosimy o informację na jakim etapie jest projekt :

    -Szpitalna-ścieżka  spacerowo rowerowa i kiedy przewidywany jest termin ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót,

   - obiektu, budynek toalety z stacją rowerową przy parkingu Nadrzeczna

   - do XI 2016 miała być gotowa dokumentacja na mostek odpływ potok Gościradowca  przy Wiśle /naprawiony awaryjni przed impreza miejską /i jakie będą jej dalsze losy.

    

   Poruszono sprawę dzikiego parkingu ul. Lecznicza  / parkowanie na zieleni, zawężenie pasa ruchu, uciążliwość dla mieszkańców / -pytanie i co dalej ?

   Potok Gościradowca nie wykonany  , a uzgodniony zakres / vidi notatka z spotkania z Wydz. Ochrony Środowiska  i RZGW /prac należałoby wykonać niezwłocznie początkiem 2017  r. by uniknąć generacji dodatkowych kosztów /szkoda by niszczało to co już zrobione / ,  a drzewa powalone można usunąć w tym roku  utrzymując bieżący porządek.

   Nagminne i notoryczne  parkowanie aut na wysepce-chodniku przy Szpitalu Reumatologicznym -utrudnia spacerów ludzi i osób na  i z wózkami winno skutkować wprowadzeniem ograniczeń technicznych dla parkowania np.  pachołki.

    

   Otrzymują:                                                                           Przewodniczący

   1x Burmistrz

   1x Przewodniczący Rady Miasta                                              Paweł Mitręga 

   1x a/a

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 10 listopada 2016 12:16
 • poniedziałek, 07 listopada 2016
 • niedziela, 06 listopada 2016
  • O ZAWODZIU cd

    

   zdjęć nie daliśmy, ale tekst jest wazny !

    

   Z żywą legendą architektury

   02-11-2016 07:30

   Twarz myśliciela, w której kryje się twórcza wrażliwość artysty. Tak zapamiętam Aleksandra Frantę, jednego z najwybitniejszych kreatorów polskiej przestrzeni architektonicznej. Po kilkunastu latach wrócił do Ustronia Zawodzie, aby w kręconym tu filmie dokumentalnym opowiedzieć o swoim dziele.

   Aleksander Franta /fot. Maiusz GruszkaAleksander Franta /fot. Maiusz Gruszka

   Spotkaliśmy się w ustrońskim domu gen. Jerzego Ziętka. Modernistyczna willa z 1968 roku została zaprojektowana przez duet czołowych śląskich architektów – wspomnianego Aleksandra Frantę oraz Henryka Buszko. Ta trójka kształtowała progresywną zabudowę Ślaska w jego powojennych czasach.

   Po wielu latach życia oraz twórczej pracy, Aleksander Franta definiuje swoją profesję – Architektura, to urządzenie świata. Całego. Od izby do metropolii. Jest więc dla twórcy zjawiskiem totalnym. Mówi dalej: - To sztuka miejsca – dla wszystkich w ich wielokulturowej różnorodności. Powinna być sensowna i piękna, bo bez niej żyć się nie da. Jest koniecznością. Wymaga wysokiej fachowości, charakteru, odpowiedzialności.

   Odpowiedzialność to kluczowe wyrażenie dla naszego bohatera. Przechadzając się usłanymi jesiennymi liśćmi ścieżkami na Zawodziu, zwracał uwagę na poszczególne „gnioty”, które niszczą kompozycję stworzonego przez siebie kompleksu. Widoczny grymas niezadowolenia autora, karze zastanowić się nad granicą pomiędzy prawem autorskim, a więc założoną koncepcją, a wolnością osób, które w konkretnej przestrzeni tworzą obiekty dla własnych potrzeb.

   - Pion, poziom, skos – te słowa Aleksander Franta powtarza nam jak mantrę, obrazując je ruchami rąk. Opisują one założenia architektoniczne ustrońskich domów wczasowych, które z biegiem czasu nazwano piramidami. Odbija się w nich obraz górskich szczytów, bowiem każdy z nich posiada swoją wysokość (pion), styk z płaską powierzchnią Ziemii (poziom), oraz zbocze (skos). To te budynki wraz z sanatorium uzdrowiskowym tworzą kompleks, w którym widoczny jest wysoki poziom intelektualnej gry bryłami, która opiera się na wyrazistym, bezkompromisowym rozwiązaniu zagospodarowania przestrzeni Beskidu Śląskiego.

   Wyjątkowa osobowość Aleksandra Franty, na którą składają się mądrość, żarliwa ideowość i talent twórczy sprawiły, że to właśnie on tworzył najciekawsze kreacje. Jedną z nich jest  już legendarny i kultowy zespół ekspresyjnych domów wczasowych na Zawodziu, o kształtach podobnych do trójkątów. Trójkątowce w Ustroniu są wielkim wkładem Franty w późno-modernistyczną architekturę w skali nie tylko polskiej. Rzadko można spotkać tak wdzięczne estetycznie budynki wpisujące się w krajobrazie przyrody jak ustrońskie hotele.

   Osobiście zafascynował mnie fakt, że jego wielkość zaistniała bez żadnych układów, ale dzięki wielkiemu profesjonalizmowi i niebywałej wyobraźni. Aleksander Franta posiada także niezwykły urok osobisty oraz determinację w swoich zobowiązaniach. Doświadczyliśmy tego podczas męczących dla niego wywiadów i zdjęć na potrzeby filmu dokumentalnego.

   Mamy nadzieję, że końcowy efekt naszej wspólnej pracy będzie małą, ale godną rekompensatą dla jego olbrzymiego wkładu w polską myśl architektoniczną.

    

   Mateusz Bielesz

   Aleksander Franta /fot. Mariusz Gruszka

   Aleksander Franta /fot. Mariusz Gruszka

   Aleksander Franta /fot. Mariusz Gruszka

   Aleksander Franta /fot. Mariusz Gruszka

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 06 listopada 2016 14:13