Wpisy

 • wtorek, 23 lutego 2016
  • GOŚCIRADOWIEC

    

                                                                                                          Ustroń, 23.02.2016r.

    

    

    

    

                                                                                                               Sz.Pan

    

                                                                                                                Ireneusz Szarzec

    

                                                                                                                B U R M I S T R Z

    

                                                                                                                Miasta Ustroń

    

    

            

         W ślad za rozmową z Panem Burmistrzem w dniu 23 bm. , zwracam się z prośbą o zorganizowanie spotkania z Kierownictwem  R Z G W ,  mającego na celu podjęcie  wspól-

   nych działań na rzecz odbudowy ciągu nabrzeży i stopni wodnych potoku Gościradowiec.

         Potok ten ściśle związany jest z historią /1890r/ uzdrowiskową Ustronia i zasługuje na pełną rewitalizację. Przy okazji można będzie poruszyć sprawę rewitalizacji brzegów Wisły.

    

   Do wiadomości;

   Przew. Rady Miasta                               

                                                                                                       Przewodniczący Zarządu

                                                                                                         Osiedla  Zawodzie 

                                                                                                          Paweł Mitręga

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 23 lutego 2016 10:45
  • SZPITALNA - jak dbasz tak masz.

    

   W dniu dzisiejszym po zrobieniu kilku reklamowych zdjęć  z ZAWODZIA  -  ul . Szpitalna pozwoliliśmy z krótkim komentarzem wysłać e-mail do chyba zaintresowanych stron .

    

    

   ładnie i czysto jak widać na załączonych zdjęciach

   straż miejska Ustron;sekret burmistrza;mitrega pawel;

   tak sie szanuje mienie miejskie tj. ul. Szpitalna , ściezka  asfaltowa dla naszych gości i zielen -  bravo, fajna wizytowka – ul . Szpitalna kolo  MALWYmilego dnia 

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 23 lutego 2016 10:18
  • ZA LUTY odpowiedź

   Poniżej odpowiedź na nasz ostatni protokół.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 23 lutego 2016 10:06
 • poniedziałek, 15 lutego 2016
 • piątek, 12 lutego 2016
 • środa, 10 lutego 2016
 • piątek, 05 lutego 2016
  • PORZĄDKI ale nie u nas !

   A co z potokiem Gosciradowca i brzegami WISŁY - komentarz pod wycinkiem prasowym .

    

    

   To na co samorządowcy innych miejscowości wpadli i zrealizowali, przykład z naszych terenów:

   Dębowiec, Jaworze, plany Wisły, tj. dbanie o zdrowie i komfort swoich mieszkańców / budowa tężni,

   Bulwary nadrzeczne / - to o to w Ustroniu my mieszkańcy musimy toczyć ciężkie boje w tych sprawach z naszymi samorządowcami o rzeczy, które w MIESCIE-UZDROWISKU wydają się oczywiste.

   Niestety nasze  SAMORZADY poprzednie i obecny  miały i chyba nadal mają  ważniejsze sprawy do załatwienia ?

   Na przykładzie  Brennej widać, że można dogadać się z RZGW w Gliwicach, które wydało ponad 375 tyś. zł. na prace nad brzegami Brynicy.

   MOŻNA ? jak się CHCE !

   Powyżej tekst z Dz.  Zach .  05,02,2016 r.

   Z życzeniami Miłego Dnia !

   Paweł Mitręga

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 05 lutego 2016 11:59
 • środa, 03 lutego 2016
  • ŹRÓDLANA - start !

   No i zaczynamy z ul. Źródlaną .

   Józef Kuczera 03.02.2016 10:33

    

    

   OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

   nr ZP.271.3.18.2016

   Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

    zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

   Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania
   pn. „Rozbudowa ul. Źródlanej”

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

   1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ulicy Źródlanej w Ustroniu.

   2.Założenia projektowe:

                   - Klasa drogi: L – lokalna,

                   - Długość drogi: ok. 570 mb,

                    - Szerokość jezdni: 6,0 m,

                    - Chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m,

                    - Zatoki autobusowe: 2 szt.

   3.Zakres zamówienia obejmuje:
   1) Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi,
   2) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
   3) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej – projekty podziału ok. 14 parcel,
   4) Opracowanie planu zagospodarowania terenu
   5) Opracowanie dokumentacji geologicznej w niezbędnym zakresie (opinia geologiczna lub dokumentacja geologiczno-inżynierska)
   6) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - część drogowa
   7) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - kanalizacja deszczowa,
   8) Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
   9) Opracowanie projektów niezbędnych zabezpieczeń bądź przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
   10) Opracowanie projektu organizacji ruchu (docelowej i na czas budowy) wraz z jej zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym,
   11) Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew,
   12) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji na realizację zadania.
   13) Uzyskanie w Starostwie Powiatowym decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,
   14) Opracowanie kosztorysu ślepego, inwestorskiego oraz przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

   1. Szczegółowość projektu budowlano-wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
   2. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
   3. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekt - pięć egzemplarzy, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB).
   4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
   5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
   6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
   7. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

   Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

   Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną:zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

   Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

   - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

   - w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

   Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.11.2016 roku.

   Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

   Konkurs ZP.271.3.18.2016 – Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Źródlanej

   Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 11.02.2016 r. do godz. 10:00.

   Kryteria porównania i oceny ofert:

   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

   CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

   Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

   Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

   C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

   Cena ocenianej oferty

   Ustroń, dn. 03.02.2016 r.

    

    

    

    

   Ustroń, dn. 03.02.2016 r.

   Powrót

   Załączniki

   Metryka dokumentu

   ukryj
   Tytuł dokumentu: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Źródlanej”
   Podmiot udostępniający informację: URZĄD MIASTA USTROŃ
   Informację opublikował: Józef Kuczera
   Informację wytworzył:  
   Data na dokumencie: Brak
   Data publikacji: 03.02.2016 10:33

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 03 lutego 2016 19:15
  • PROTOKÓŁ z lutego 2016 r.

   I już luty !

                                                                                                  Ustroń, 02,02,2016 r.

    

                                                                             PROTOKÓŁ  nr  20

   Z spotkania Zarządu Dzielnicy ZAWODZIE w dniu 01,02,2016 r. ,

   obecni :  P. Mitręga ,  T. Welsyng ,  A .Tomiczek ,  R . Tomica ,  J. Troszok ,  radna  B . Staniek-Siekierka ,

   goście : funkcjonariusze Straży Miejskiej ,  E . Markuzel – mieszkaniec.

   P. Mitręga przedstawił :

   - odpowiedź Burmistrza, na nasz protokół z spotkania w styczniu 2016 r.,

   - problem z robotami budowlanymi przy ul. Szpitalnej i Leczniczej – zanieczyszczanie drogi , nie ma chodników-ludzie chodzą i jeżdżą  po zabłoconej drodze,

   a podobno wyjazd z budowy winien być oznakowany ,

   - jar i skarpa przy budowie ul. Szpitalna zanieczyszczony opakowaniami, odpadami z styropianu ,

   - trasa rowerowa nad Wisłą-pod skarpą  / nadbrzeże od strony Ośrodka „Bartek”/ częste nocne libacje w tym rejonie i na ławkach na początku szlaku Gosciradowca,

   - złe oznakowanie miejsca parkingowego przy Urzędzie Miasta dla niepełnosprawnych , winien być zamontowany jeszcze znak pionowy D-18 czy D-18a ,

   - brak oznakowania mostu Szpitalna Sanatoryjna stoi pusty słupek ,

   - problemy z parkowaniem w Gościradowcu od Sanatoryjnej w górę ,  w piśmie OR.0021.5.17.2015.IB z 30,12,2015 mieliśmy obiecane, ze w styczniu zostanie zlecony projekt organizacji ruchu – i?--   i zmienione oznakowanie ,  a w sprawie progów zwalniających  na ul. Leczniczej  pracownik Wydziału IGG skontaktuje się w m-cu styczniu 2016 z przewodniczącym Zarządu Osiedla ZAWODZIE celem dokonania wizji – i? pogoda sprzyja  i nic, obiecanki !,

   - w godzinach wieczornych ca 22,00 i później na ul. Szpitalnej szczególnie po opadach śniegu gdy jest ślisko odbywają się  „pseudo rajdy samochodowe” , zagłusza to ciszę nocną, mir domowy oraz jest zagrożeniem w ruchu drogowym – prośba o więcej patroli Policji w takich okresach ,

   - w związku z przejęciem przez Miasto ul. Szpitalna, Sanatoryjna wnioskujemy bo ograniczenie prędkości na terenie  ZAWODZIA do 40km/h

   - w dyskusji stwierdzono , że toalety samoczyszczące to ‘fanaberia’ nie załatwiająca tematu, stanowisko jednoosobowe przy takim ruchu gości  i spacerowiczów , za taką cenę to ,  należy rozważyć, by przy projektowaniu drugiego etapu parking-Nadrzeczna , nie popełnić podobnego błędu, a za te pieniądze można by wybudować pawilon z toaletami i natryskami na części  istniejącego  parkingu po lewej stronie na wjeździe na  Nadrzeczną /by latem przy dwóch przenośnych toaletach ludzie nie chodzili w krzaki /.  Takowy obiekt wielofunkcyjny winien zawierać pomieszczenia :

   - toalety min po 5 stanowisk + 2 natryski,

   - pomieszczenie dla obsługi czystości,

   - pomieszczenie dla parkingowego,

   - pomieszczenia małej gastronomii,

   - informacja turystyczna i kuracyjna .

   - lekceważenie nas ze jest naprawdę nie na miejscu, my staramy się, wskazujemy miejsca i tematy, gdzie trzeba interweniować , robimy zdjęcia aby „urzędnik” nie musiał niszczyć butów i tracić cennego czasu, które przesyłamy e-mailem do Urzędu Miasta , prawie zawsze na sekretariat Burmistrza / wprawdzie nie z podpisem elektronicznym czy profilem zaufanym /, zawsze z tych samych adresów i podpisane, a nikomu się nawet nie chce odmailować –   kontynuując przypominamy o treści pisma  IGG.7234.1.00116.20105 z 10,11,2015 r. i zawartych w nim obietnicach ,

   - transmisje z obrad Rady Miasta  w m-cu grudniu 2015 – nie do obejrzenia, w m-cu  styczniu 2016 także awaryjna , z przerwami, proponujemy znaleźć inną bardziej profesjonalną firmę, a może informatycy z UM dali by radę to skonfigurować – lepiej zapłacić swojemu  niż obcej i nierzetelnej firmie .

    

    

   Otrzymują:                                                      Przewodniczący                                                                                                                                                  

   1x Burmistrz                                                    Paweł Mitręga

   1x Przewodniczący Rady Miasta                                                                                                                                                                         

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 03 lutego 2016 12:09
 • wtorek, 02 lutego 2016
  • SZPITALNA cd.

   Mały kroczek do przodu-ciekawe co z tego wyniknie ?

   Józef Kuczera 01.02.2016 09:06
    

   OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

   nr ZP.271.3.17.2016

   Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

    zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

   Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu”

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

   I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ulicy Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu”.

   II. Założenia projektowe:

   1. Klasa drogi: L – lokalna,
   2. Długość drogi: ok. 2100 mb,
   3. Szerokość jezdni: 8,0 m,
   4. Ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,0m (chodnik o szerokości 3,0 m i ścieżka rowerowa o szerokości 2,0m),
   5. Miejsca parkingowe,
   6. Miejsca spoczynkowo-wysiłkowe: 4 szt.

   III. Zakres zamówienia obejmuje:

   1. Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi,
   2. Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
   3. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej – projekty podziału ok. 15 parcel,
   4. Opracowanie planu zagospodarowania terenu,
   5. Opracowanie dokumentacji geologicznej w niezbędnym zakresie (opinia geologiczna lub dokumentacja geologiczno-inżynierska),
   6. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - część drogowa,
   7. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu,
   8. Opracowanie projektu budowy 4 miejsc spoczynkowo-wysiłkowych,
   9. Opracowanie projektu budowy kanalizacji wraz ze studniami dla potrzeb sieci monitoringu,
   10. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
   11. Opracowanie projektów niezbędnych zabezpieczeń bądź przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
   12. Opracowanie projektu organizacji ruchu (docelowej i na czas budowy) wraz z jej zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym,
   13. Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew,
   14. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   15. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do wykonania zgłoszenia robót budowlanych,
   16. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji na realizację zadania,
   17. Wykonanie zgłoszenia robót budowlanych (w zakresie budowy 4 miejsc spoczynkowo-wysiłkowych),
   18. Uzyskanie w Starostwie Powiatowym decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,
   19. Opracowanie kosztorysu ślepego, inwestorskiego oraz przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla części drogowej z podziałem na 3 etapy,
   20. Opracowanie kosztorysu ślepego, inwestorskiego oraz przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę 4 miejsc spoczynkowo-wysiłkowych,
    IV. Szczegółowość dokumentacji budowlano-wykonawczej ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
    V. Zaproponowane w projektach rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
    VI. Dokumentację należy wykonać w oparciu o załączoną „Koncepcja przebudowy ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego w Ustroniu-Zawodziu”
    VII. 
    Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekty – po pięć egzemplarzy, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB).
    VIII. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
    IX. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
    X. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
    XI. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

   Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

   Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną:zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

   Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

   - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

   - w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

   Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.11.2016 roku.

   Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

   Konkurs ZP.271.3.17.2016 – Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu”

   Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 09.02.2016 r. do godz. 10:00.

   Kryteria porównania i oceny ofert:

   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

   CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

   Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

   Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

   C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

   Cena ocenianej oferty

    

   Ustroń, dn. 01.02.2016 r.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 02 lutego 2016 14:11