Wpisy

 • piątek, 27 lutego 2015
  • PANI POSEŁ ALEKSANDRA TRYBUŚ-CIEŚLAR - CD

   Poniżej publikujemy odpowiedź Ministra Gospodarki na interpelację poselską Pani Poseł, 

   a mamy obiecane  dalsze starania w sprawie preferencyjnej ceny gazu dla Uzdrowisk.

    

    

    

    

   MINISTER GOSPODARKI                                      Polska                                 Warszawa,17 lutego 2015

   DRO-III-0700-2/6/15 DRO/254/15

    

   Pan Radosław Sikorski

   Marszałek Sejmu

   Rzeczypospolitej Polskiej

   / odręcznie - Szanowny Panie Marszałku /

   w odpowiedzi na pismo z dnia 31 grudnia 2014 r. (znak: SPS-023-30119/14), przy którym przesłana została interpelacja Pani Poseł Aleksandry Trybuś-Cieślar w sprawie wsparcia dla gmin uzdrowiskowych w celu ograniczenia niskiej emisji przedstawiam poniższe informacje w sprawie poruszonej przez Panią Poseł.

   Na wstępie pragnę poinformować, że zagadnienia dotyczące jakości powietrza należą do kompetencji Ministerstwa Środowiska.

   Jednocześnie zastrzec należy, że zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), w przypadku przekraczania poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji w powietrzu, zarząd województwa opracowuje program ochrony powietrza dla obszaru przekroczeń i wciela go w życie uchwałą sejmiku wojewódzkiego.

   Należy podkreślić, iż administracja rządowa nie ma bezpośredniego wpływu na zakres tworzonego programu ochrony powietrza, jak również na określone w nim działania naprawcze, które dedykowane są organom samorządowym wszystkich szczebli (województwo, powiat i gmina), jak również podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym zamieszkującym strefę, w której odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza.

    

   Ministerstwo Gospodarki tel +48 22 693 50 0 0 emailmg@mg.gov.pl PI. Trzech Krzyży 3/5 fax +48 22 693 40 46 web www.mg.gov.pl 00-507 Warszawa

    

   Odnosząc się do pytania pierwszego, informuję, iż w ramach pomocy administracji samorządu terytorialnego i mieszkańcom, w poprawie stanu jakości powietrza, w tym także gminom o statusie uzdrowiskowym - Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2013 roku wspiera działania związane z likwidacją niskiej emisji w ramach programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

   Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) program ten obejmuje również finansowanie inwestycji planowanych do realizacji na obszarach gmin uzdrowiskowych. W ramach programu priorytetowego KAWKA, NFOŚiGW ogłosił dwa nabory skierowane do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), w wyniku czego Narodowy Fundusz zawarł z WFOŚiGW umowy udostępnienia środków na realizację zadań związanych z poprawą jakości powietrza zgodnie z wymogami programu KAWKA. W oparciu o udostępnione środki, WFOŚiGW przeprowadziły nabory - zgodnie w własnymi kryteriami - dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w formie dotacji, które realizują działania wskazane w programach ochrony powietrza, z uwzględnieniem wymogów programu KAWKA.

   Podmioty realizujące programy naprawcze wskazane w programach ochrony powietrza (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska) mogły ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć polegających m.in. na eliminacji nieefektywnego ogrzewania węglowego i zastępowaniu ich wysokosprawnymi źródłami ciepła (w tym kotłami gazowymi), bądź instalacji kolektorów słonecznych. Z dofinansowania mogły korzystać m.in. jednostki samorządowe i osoby fizyczne w zależności od rodzaju przedsięwzięć rekomendowanych do realizacji. Szczególne preferencje miały miejscowości o charakterze uzdrowiskowym, ponieważ mogły otrzymać dofinansowanie niezależnie od liczby mieszkańców (program dedykowany był dla terenów miast powyżej 10 000 mieszkańców).

   Informuję, iż w trakcie tworzenia jest Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), zgodnie z którym w ramach I osi POIiŚ planowane jest finansowanie działań powodujących zmniejszenie emisyjności gospodarki (w tym ograniczenie niskiej emisji). Rozważane jest ogłoszenie III

    

   Ministerstwo Gospodarki te l+48 22 693 50 00 emailmg@mg.gov.pl PI. Trzech Krzyży 3/5 fax +48 22 693 4 0 46 web www.mg.gov.pl 00-507 Warszawa

   str. 2

   naboru wniosków w ramach programu KAWKA jako programu współfinansowanego przez POIiŚ.

   Jednocześnie pragnę poinformować, iż Ministerstwo Środowiska jest w trakcie przygotowania założeń projektu „Czyste Powietrze - Ogólnopolska kampania podnosząca świadomość społeczeństwa na temat wpływu nieodpowiedniej jakości powietrza na zdrowie ludzie oraz stan środowiska”, która planowana jest na drugą połowę 2015 r.

   Odpowiadając na drugie pytanie wskazać należy, że w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym jednym z poruszonych zagadnień jest kwestia zrównoważonego budownictwa, obejmująca m.in. kwestie wykorzystywania paliw do celów grzewczych. Na obecnym etapie nie przewiduje się w nim jednak instrumentów wsparcia, w tym przeznaczonych dla właścicieli budynków mieszkalnych.

   Istotą ww. programu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

   Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej będzie kierowany do przedsiębiorców wszystkich sektorów gospodarki, samorządów gospodarczych i terytorialnych, organizacji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. Program adresowany będzie również bezpośrednio do każdego obywatela RP, celem kształtowania właściwych postaw i spowodowania aktywności społecznej w tym zakresie.

   Odnosząc się do kolejnego pytania Pani Poseł podkreślić należy, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępne są również inne programy dopłat dla mieszkańców, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza.

   NFOŚiGW w 2013 roku prowadził nabór wniosków o dofinansowanie dot. przygotowania Planów gospodarki niskoemisyjnej. W ramach powyższego konkursu ponad 800 gmin, w tym uzdrowiskowych, uzyskało wsparcie na opracowanie dokumentu przygotowującego jednostkę samorządu terytorialnego do ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej w ramach celu tematycznego nr 4: „ Wspieranie przejścia na gospodarką niskoemisyjną we wszystkich sektorach”. Te z gmin, które nie przystąpiły do

    

   Ministerstwo Gospodarki te l+48 22 693 50 00 emailmg@mg.gov.pl PI. Trzech Krzyży 3/5 fax +48 22 693 4 0 46 web www.mg.gov.pl 00-507 Warszawa

   str. 3

    

   konkursu NFOŚiGW dotyczącego przygotowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej mogą plany takie przygotować z własnych środków. Pozwoli to na wyłonienie priorytetów inwestycyjnych, które będę wymagane na etapie przyznawania wsparcia ze środków UE w latach 2014-2020 na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji.

   Jednocześnie pragnę poinformować, iż aktualnie NFOŚiGW wdraża programy „ Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

   Część 1) Bocian - Rozproszone, odnawialne źródła energii,

   Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ”.

   Nie są to programy bezpośrednio dedykowane likwidacji niskiej emisji na obszarach uzdrowiskowych, z uwagi na to, że dotyczą wyłącznie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jednak pewne rodzaje przedsięwzięć sprzyjają ograniczaniu niskiej emisji i mogą być zgłaszane do dofinansowania w ramach prowadzonych przez NFOŚiGW naborów (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrogeneracja).

   Program BOCIAN skierowany jest do przedsiębiorców i oferuje pożyczki wynoszące do 85% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej, oprocentowane 2% w skali roku. Z kolei w przypadku programu PROSUMENT, dedykowanego osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom mieszkaniowym, możliwe jest dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, z tego od 15% do 30% w formie dotacji w zależności od rodzaju instalacji (w 2015 roku intensywność dofinansowania dotacyjnego ma wynieść 20-40%) i pozostała część w formie pożyczki, której oprocentowanie wynosi 1%.

   Do działań, jakie gminy uzdrowiskowe mogą podjąć w celu zmniejszania uciążliwości niskich źródeł emisji można również zaliczyć następujące zadania:

   > szeroka kampania informacyjno-edukacyjna,

   > czynne monitorowanie dostępnych i pojawiających się na rynku źródeł finansowania (różnego rodzaju środki zagraniczne, unijne w perspektywie 2014 - 2020),

   > tworzenie związków gmin w celu sprawniejszego pozyskiwania źródeł finansowania,

   > dążenie do finansowania inwestycji w formie partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP),

   > budowanie scentralizowanych systemów ciepłowniczych, do których przyłączani będą indywidualni odbiorcy (tworzenie komunalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych),

    

   Ministerstwo Gospodarki te l+48 22 693 50 00 emailmg@mg.gov.pl PI. Trzech Krzyży 3/5 fax +48 22 693 40 46 web www.mg.gov.pl 00-507 Warszawa

   str. 4

    

   > tworzenie planów zaopatrzenia gmin w ciepło, wskazujących na obowiązek przyłączania budynków mieszkalnych do scentralizowanych systemów ciepłowniczych.

    

   Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, wyrażam przekonanie, że będą one stanowiły wyczerpującą odpowiedź na zgłoszone przez Panią Poseł pytania.

    

    

   / odręcznie - Z poważaniem

      podpis nieczytelny /

   pieczęć  Minister 

        z.up.

        nieczytelne

        Sekretarz Stanu

    

    

   Do wiadomości:

   - Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w KPRM. 

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 27 lutego 2015 14:38
 • wtorek, 24 lutego 2015
 • sobota, 14 lutego 2015
  • PREFERENCYJNA CENA GAZU CD 3 - PANI POSEŁ ALEKSANDRA TRYBUŚ-CIEŚLAR

    

   Poniżej przedstawiamy korespondencję Pani Poseł Aleksandry Trybuś-Cieślar, z Ministrem Gospodarki i Ministrem Środowiska,która to znalazła czas i chęci aby próbować pomóc   nam Mieszkańcom Uzdrowiska Ustroń w temacie uzyskania ewentualnej preferencyjnej ceny gazu, co skutkowałoby  w przyszłości poprawą jakość powietrza w Uzdrowisku, a co za tym idzie walorów zdrowotnych tak dla nas jak i gości w Naszej DzielnicyZawodzie.

   Dziękując za już prosimy o jeszcze - licząc, że przy takim zaangażowaniu i przychylności Pani Poseł uda się nam  doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału.

    

   43-400 Cieszyn

   Dzień dobry,

   w załączeniu przesyłam odpowiedź z Ministerstwa Środowiska w sprawie wsparcia gmin uzdrowiskowych w celu ograniczenia niskiej emisji.
   Ministerstwo Gospodarki (tam również została złożona interpelacja w tej sprawie) poprosiło o prolongatę terminu odpowiedzi.


   Z poważaniem,

   Aleksandra Gąsowska


   _______________________________

   Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
   Aleksandry Trybuś-Cieślar
   ul. Głęboka 25/105

   Minister Środowiska Warszawa, dnia  27.01.2015 r
   .
   SEKRETARIAT MARSZAŁKA SEJMU RP  
   WPŁYNĘŁO I2 9,01.2015 
                                        Pan
                                         Radosław Sikorski
                                       Marszałek Sejmu RP
   Odpowiadając na interpelację poseł Aleksandry Trybuś - Cieślar, w sprawie wsparcia gmin uzdrowiskowych w celu ograniczenia niskiej emisji, przekazaną pismem z dnia 31 grudnia 2014 r., znak: SPS-023-30119/14, przedstawiam stosowne wyjaśnienia.
   Polska, jak większość krajów Unii Europejskiej, nie dotrzymuje aktualnie obowiązujących standardów jakości powietrza (w ponad 78% stref w kraju przekraczany jest standard dla pyłu drobnego PM10 oraz w 91% stref w kraju przekraczany jest poziom docelowy benzo(a)pirenu). Z analiz wynika, że za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest przede wszystkim sektor bytowo - komunalny, transport oraz przemysł. Udział poszczególnych sektorów jest różny na obszarze kraju i związany jest ze stopniem uprzemysłowienia danej strefy.
   W związku z powyższym, wszystkie działania naprawcze prowadzone są w kierunku zminimalizowania oddziaływania ww. aktywności na środowisko. Szczególny problem dla zanieczyszczenia powietrza stanowi sektor bytowo - komunalny, w którym jako główne paliwo spalane są paliwa węglowe, często wysokoemisyjne, takie jak muły poflotacyjne, miał węglowy, węgiel złej jakości oraz odpady. Paliwa te często spalane są w nieprzystosowanych do tego kotłach0 mocy poniżej 1 MW.
   Zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), w przypadku przekraczania poziomów dopuszczalnych1 docelowych niektórych substancji w powietrzu, zarząd województwa opracowuje program ochrony powietrza dla obszaru przekroczeń i wciela go w życie uchwałą sejmiku wojewódzkiego.
   Administracja rządowa nie ma bezpośredniego wpływu na zakres tworzonego programu ochrony powietrza, jak również na określone w nim działania naprawcze, które dedykowane są organom samorządowym wszystkich szczebli (województwo, powiat i gmina), jak również podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym zamieszkującym strefę, w której odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza. Aby programy ochrony powietrza były jak najbardziej efektywne, ich twórcy powinni wziąć pod uwagę możliwości techniczne, prawne, ekonomiczne i organizacyjne jakie występują w danej strefie, jak również kondycję finansową społeczeństwa.
   Działania naprawcze, określane w obecnie już realizowanych programach ochrony powietrza na obszarze kraju, polegają głównie na wymianie starych wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych opalanych węglem kamiennym na niskoemisyjne piece ekologiczne, w tym olejowe, gazowe oraz wysokosprawne piece na biomasę. Ponadto zalecana jest także termomodemizacja budynków oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
   W ramach pomocy administracji samorządu terytorialnego i mieszkańcom, w poprawie stanu jakości powietrza, w tym także gminom o statusie uzdrowiskowym - Ministerstwo Środowiska wrazz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiły w lutym 2013 r. Program Priorytetowy pt. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii ”, tzw. Program KAWKA.
   Celem programu KAWKA jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 10, PM2,5, benzo(a)pirenu oraz emisji CO2. Dlatego też w ramach Programu dofinansowywane są przede wszystkim takie przedsięwzięcia jak podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana starych pieców na bardziej ekologiczne oraz termomodemizacja budynków wielorodzinnych.
   Mając na uwadze powyższe, gminy, na obszarze których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, a obszar której objęty jest programem ochrony powietrza, mogą złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie działań planowanych do realizacji na obszarze określonym w programie ochrony powietrza, polegających m.in. na podłączeniu do sieci gazowej lub ciepłowniczej.
   Odnosząc się do pytań dotyczących możliwości prowadzenia, w gminach uzdrowiskowych, działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, informuję, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska dostępne są również inne programy dopłat dla mieszkańców, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza. Oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2015 obejmuje następujące programy priorytetowe:
   1. Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej,
   2. Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów energooszczędnych,
   3. Poprawa efektywności energetycznej. Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach,
   4. Wspieranie odnawialnych rozproszonych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii,
   5. Wpieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
   Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z przyjętym, decyzją z dnia 16 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską, Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w przypadku ochrony powietrza, wydatkowanie europejskich środków finansowych ukierunkowane będzie na inwestycje wynikające z programów ochrony powietrza. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia poprawy jakości powietrza w powiatach i gminach będzie miała realizacja działań ujętych w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014-2020 dla poszczególnych województw.
   Jednocześnie informuję, że w 2013 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, ogłosił konkurs na przygotowanie gminnych Planów gospodarki niskoemisyjnej. Celem tych planów jest przygotowanie przez gminy m.in. listy inwestycji i przedsięwzięć:
   a) redukujących emisję gazów cieplarnianych,
   b) zwiększających udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
   c) poprawiających jakość powietrza na obszarach, gdzie odnotowuje się przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.
   Planowane jest przygotowanie takich planów w blisko tysiącu gmin w Polsce (na 2490 gmin w całym kraju). Inwestycje wskazane w planach będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.
   Plany gospodarki niskoemisyjnej mają zapewnić i sprzyjać rozwojowi społeczno - gospodarczemu gmin. Celem zrównoważonego wzrostu jest wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Bardziej konkurencyjna i zrównoważona gospodarka z pewnościąprzyczyni się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju możliwości rynkowych, w szczególności dzięki rozwojowi źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i efektywnego korzystania z zasobów.
   Są to strategiczne dokumenty, które wyznaczają kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokumenty te powinny wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan ma również być ściśle związany z realizacją działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza.
   Jednocześnie Ministerstwo Środowiska, mając na uwadze wpływ działań popularyzacyjnych oraz konieczność zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w realizację ww. działań, które w efekcie przyczynią się do poprawy stanu zdrowia i środowiska, jest w trakcie przygotowania Założeń projektu „Czyste Powietrze - Ogólnopolska kampania podnosząca świadomość społeczeństwa na temat wpływu nieodpowiedniej jakości powietrza na zdrowie ludzie oraz stan środowiska ”, która planowana jest na drugą połowę 2015 r.
   /pieczątka była słabo odbita tak więc przepisaliśmy z niej to co udało się odczytać - przepraszamy /

    Podsekretarz  Stanu
   Główny Konserwator Przyrody
   Piotr Otawski
   Do wiadomości:
   1. Sekretarz Prezesa Rady Ministrów w KPRM,
   2. Biuro Ministra w/m.
   MINISTER  GOSPODARKI Warszawa, 20 stycznia 2015 r.
   DRO-III-0700-2/1/15 DRO/103/15
   Pan
   Radosław Sikorski
   Marszałek Sejmu
   Rzeczypospolitej Polskiej
   /odręcznie " Szanowny Panie Marszałku /
   w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 31 grudnia 2014 r. (SPS-023- 30119/14) skierowanego do Pana Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki przy którym załączona została interpelacja Pani poseł Aleksandry Trybuś-Cieślar w sprawie wsparcia dla gmin uzdrowiskowych w celu ograniczenia niskiej emisji, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi do 20 lutego 2015 roku.
   /odręcznie  " z poważaniem"  poniżej słabo czytelna pieczątka/
    Minister
    Tomasz Tomczykiewicz
    Sekretarz Stanu
   Ministerstwo Gospodarki tei+48 22 693 5 0 00 emailmg@mg.gov.plPI. Trzech Krzyży 3/5 fax +48 22 693 4 0 46 web www.mg.gov.pl00-507 Warszawa

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   sobota, 14 lutego 2015 15:18
 • piątek, 13 lutego 2015
  • GŁOS ZIEMI CIESZYŃSKIEJ ZAUWAŻYŁ TO, CO NIE WSZYSCY W USTRONIU CHCĄ WIDZIEĆ !!!

       Rada Dzielnicy Ustroń Zawodzie dziękuje Panu Redaktorowi Krzysztofowi Marciniuk,  że zwrócił uwagę na problemy Dzielnicy Zawodzie i przedstawił je w ostatnim numerze GŁOSU z 13.02.2015 r.  co pozwalamy sobie zacytować poniżej, oczekując na dalsze Państwa zainteresowanie sprawami Dzielnicy Uzdrowiskowej serdecznie pozdrawiamy:

    

   "Co ma Ustroń z Uzdrowiska?

       Od początku roku w Ustroniu zaczęła obowiązywać jedna stawka opłaty uzdrowiskowej, zamiast trzech. Obecnie jest jednakowa dla wszystkich i wynosi 2,80 zł za pobyt dłuższy niż doba w hotelu, uzdrowisku, pensjonacie czy ośrodku wczasowym. Nie ma już różnicowania na dorosłych, emerytów i rencistów, dzieci oraz młodzież uczącą się, czy osoby niepełnosprawne. Opłata, choć jej stawka pod Czantorią i Równicą nie jest maksymalna, bowiem górna granica może sięgnąć 4,32 zł, wywołuje pewne kontrowersje.

       Ustroń z tej racji, że jest miejscowością uzdrowiskową, jako jedyny w Beskidzie Śląskim korzysta z prawa pobierania opłaty uzdrowiskowej. Wpływy z tego tytułu nie są małe i miasto dzięki temu zyskuje kasę na rozwój. Na ostatniej sesji Rady Miasta padło pytanie, jakie korzyści z tego ma samo Zawodzie, będące dzielnicą uzdrowiskową? Zadał je przewodniczący zarządu osiedla Paweł Mitręga przekonując, że miasto nie inwestuje w uzdrowiskową strefę. - Nie ma ścieżki rowerowej, ścieżki spacerowe są zniszczone, wszędzie tylko parkingi - wyliczał. I zaapelował do nowo wybranej rady, żeby coś z tym zrobić.

       - Uzdrowiskowa strefa "A" nie ma planu zagospodarowania przestrzennego i nie mogą tam być podejmowane miejskie inwestycje. Ścieżki rowerowe, dojście do źródła Karola to zadania, które trzeba wykonać. Ale pamiętajmy, że w każdej dzielnicy należy inwestować - powiedział Artur Kluz, przewodniczący Rady Miasta.

       Konsternację wywołał burmistrz Ireneusz Szarzec informując, że na Zawodziu miasto... nie ma nawet hektara swojego terenu! - Drogi są powiatowe, uzdrowisko prywatne, działki z pensjonatami i hotelami też - podkreślił. I dodał, że pijalnię wód mineralnych miasto wybudowało parę lat temu za klika milionów złotych na terenie, które dzierżawi. - Dochody z opłaty uzdrowiskowej nie są środkami celowymi, a to oznacza, że mogą być przemieszczane na różne cele. Chodzi oczywiście o efektywne wykorzystanie pieniędzy z uwzględnieniem potrzeb kuracjuszy, turystów i mieszkańców.  O inwestycjach decydują radni, a istotą samorządności jest pogodzenie interesów całej społeczności - zaznaczył.

       Oliwy do ognia dolał radny Stanisław Malina pytając, czy to prawda, że są gestorzy bazy noclegowej, którzy nie wnoszą opłaty uzdrowiskowej? Skarbnik Aleksandra Łuckoś potwierdziła ten fakt. Takich podmiotów, do których wnoszono prośbę o współpracę, jest 30-40. Inkasenci są określeni uchwałą Rady Miasta. Obecnie jest ich 136 na terenie miasta. Żeby znaleźć się w tej grupie, gestorzy muszą tego chcieć. Nie można ich w żaden sposób zobowiązać do pobierania opłat od osób wypoczywających w ich obiektach. Prawo nie daje miastu żadnych narzędzi, żeby zmusić kogoś do poboru opłaty uzdrowiskowej. Próbujemy nawiązać współpracę. Możemy jedynie prosić i zgodnie z przepisami oferować siedem procent prowizji od pobieranego inkasa - wyjaśniła Aleksandra Łuckoś.

       Bój idzie o spore pieniądze. Wystarczy zerknąć na dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej. W 2010 roku było to 1 960 680 zł, w 2011 - 2 248 073 zł, w 2012 - 2 175 372 zł, w 2013 - 2 112 114 zł, natomiast w 2014 - 2 224 422 zł. I trzeba pamiętać, że gmina pobierająca opłatę uzdrowiskową otrzymuje drugi tyle w formie dotacji z budżetu państwa. W tym roku Ustroń dostanie ekstra 2 112 114 zł zainkasowane w 2013 roku od turystów, wczasowiczów, kuracjuszy i osób przebywających na szkoleniach. Pieniądze wpłyną, co prawda z ponadrocznym poślizgiem, bo budżet państwa przyjął taką praktykę, ale kwota nie jest do pogardzenia i przyda się na kolejne inwestycje. Pieniędzy byłoby jeszcze więcej, gdyby wszyscy gestorzy czerpiący dochody ze swojej działalności kasowali opłatę uzdrowiskową. Sprawą zajmowano się na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta. Zdaniem jej przewodniczącego Grzegorza Krupy, sytuacja nie jest prosta i wymaga indywidualnych rozmów z gestorami, by ci wzięli na siebie obowiązek inkasowania opłat."

                                                                       KRZYSZTOF MARCINIUK

   ŹRÓDŁO: Głos Ziemi Cieszyńskiej, nr 6, 13.02.2015r.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 13 lutego 2015 17:27
 • czwartek, 12 lutego 2015
  • A JEDNAK MOŻNA OBNIŻYĆ, TYLKO TRZEBA CHCIEĆ

   W dzisiejszej GAZECIE USTROŃSKIEJ na  2 stronie możemy przeczytać, że inne gminy obniżają cenę za wywóz śmieci   --   czy my kiedyś przeczytamy taki komunikat dla mieszkańców Miasta Uzdrowiska USTROŃ

    

      12  lutego  2015 r.   

   Na ostatniej sesji Rady Gminy Zebrzydowice radni pod­jęli uchwałę o obniżeniu opłat    za gospodarowanie odpadami      komunalnymi. Nowe stawki   wynoszą 7,00 zł od osoby mie-

    

   sięcznie za zbiórkę selektywną i 14 zł za śmieci zmieszane.Dotąd obowiązywały stawki    7,90 zł i 15,80 zł.          (nik)

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 12 lutego 2015 11:58
 • wtorek, 10 lutego 2015
 • wtorek, 03 lutego 2015
  • NASTĘPNY PROTOKÓŁ Z COMIESIĘCZNEGO ZEBRANIA

    

    

   Zgodnie z rozpoczętą tradycją przedstawiamy poniżej następny protokół do Państwa informacji:

    

   Ustroń, 03,02,2015 r.

                                                              PROTOKÓŁ

   z spotkania Zarządu Dzielnicy Zawodzie w dniu 02,02,2015 r.,

   obecni : P. Mitręga,  T. Welsyng.  J. Troszok,  A. Tomiczek,  R. Tomica  oraz,

   Panowie : Marchewka i A. Steczkiewicz.

   P. Mitręga:    - przypomniał , że od III Sesji obrady Rady Miasta transmitowane są on-line , streścił w skrócie przebieg Sesji, gdzie między innymi wystąpił z wnioskiem o utworzenie specjalnej komisji do spraw rozwoju Zawodzia, szczególnie strefy  „A” ,  co nie spotkało się z szczególnym  aplauzem Rady, jak i problem z początkiem szlaku na Równicę oraz dojściem do Źródła Karola , ich fatalny stan techniczny także został wypomniany  i przypomniany / co sygnalizowaliśmy wcześniej w naszych protokołach /,

   - przeczytał i omówił odpowiedź Burmistrza na nasz ostatni protokół z dnia 05,05,2015 rdostępny na naszej stronie  ustronzawodzie.blox.pl  --  . za pismem znak OR.0021.5.12015.IB z dnia 22,01,2015 r. ,  którego styl, zasadność i treść jednoznacznie stanowią o profesjonalizmie, fachowości i szacunku urzędnika  / który to pobiera gratyfikacje za swoja pracę z naszych podatków /  dla  np.  Mieszkańców   Osiedla Zawodzie      -  vidi cytowane pismo , a w nim  cytowana Uchwała o Statucie dla Osiedli z którą proponujemy zapoznać się z nią w całości , a także z Statutem Miasta, aby później tworzyć tak  „zasadną,  przedmiotową, konkretną i komunikatywną odpowiedź , na nasz protokół „.

   - omówił temat konsultacji społecznej w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie po dyskusji na gorąco przedstawiliśmy nasze stanowisko e-mailem na stronie miasta tj. wniosek był jednoznaczny , by obniżyć cenę w stosunku do proponowanej  - vidi strona ustronzawodzie.blox.pl lub ankieta internetowa strona miasta.

   P. Mitręga  i T. Welsyng zreferowali :  -  spotkanie z Panią Agatą Markiewicz  / Urząd Miasta  / w temacie występowania o fundusze unijne i możliwości  występowania o nie na lata przyszłe, najprawdopodobniej poprzez Gazetę Ustrońską będzie przeprowadzona  ankieta w  sprawie ilości chętnych  / np. minimum 100 gospodarstw domowych / co do montowania w gospodarstwach domowych urządzeń wykorzystujących energię odnawialną.

   - rozmowę telefoniczną z Panią Poseł Aleksandrą Trybuś w sprawie działań o preferencyjną cenę gazu dla Ustronia, ustalono, że około 15,02 br. ma odbyć się w Sejmie spotkanie grupy posłów związanych z Uzdrowiskami o wyniku tych rozmów końcem miesiąca mamy otrzymać informację od Pani Poseł ,

   - oraz spotkanie  z Burmistrzem w dniu 29,01 br. gdzie omówiono :

                  - kwestię pisma odpowiedzi na nasz protokół z 05,01,2015  / omówiono jw. /

                  - projekt planu zagospodarowania terenu strefy „A” ma być przedstawiony na komisji do połowy tego miesiąca –mamy być zaproszeni,

                  - wycinka drzew pod parking na ul. Nadrzecznej do realizacji  w miesiącu marcu 2015 r.

                  - poinformowaliśmy o przewidywanych budowach na Zawodziu  tj. kotłownia dla Uzdrowiska i nowa Klinika Serca jak to będzie z niszczeniem sprzętem ciężkim dróg w Dzielnicy , kto za to zapłaci ?

                  - w miesiącu marcu ma wejść korekta do budżetu o dojście do Źródła Karola i początek szlaku na Równicę od strony Gościradowca,

                  - sprawa szybkiego internetu , podobno w gestii operatorów lecz są uwidocznione także  środki w budżecie miasta,

                  - po 15,02 br. mamy poprzez Burmistrza umówić się na wizytę u Starosty celem omówienia , przyśpieszenie przejęcia dróg między innymi Szpitalnej i Sanatoryjnej od powiatu przez miasto.

   A. Steczkiewicz – mieszkańcy ul. Skalica  sygnalizują braki poboczy oraz oświetlenia,  w nocy strach tamtędy chodzić.

   A. Tomiczek – zaproponował odnowienie  kontaktu z Prezesem Uzdrowisko S.A. w temacie parkingu i dojścia do fontanny solankowej i pijalni wody , zbliża się wiosna i obiekty te pewno zostaną uruchomione.

   Na dzień dzisiejszy jest informacja  że nadajnik Czantoria ma być przełączony na kanał 60, termin niesprecyzowany.

    

   Otrzymują:                                                                  Przewodniczący

   1 x Burmistrz Miast Ustroń                                       Paweł Mitręga

   1 x Przewodniczący Rady Miasta

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 03 lutego 2015 18:57
 • poniedziałek, 02 lutego 2015
  • KONSULTUJEMY ŚMIECI

    

   W ostatniej Gazecie Ustrońskiej Burmistrz zarządził konsultacje społeczne dotyczące między innymi wysokości opłaty za wywóz odpadów, poniżej przedstawiamy nasze stanowisko :

    

    

   Pełną treść zarządzenia można znaleźć tutaj :http://www.ustron.bip.info.pl/dokument. ... mp=593&r=r

   Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Miasta Ustroń

   Postprzez RadaZawodzia » Pon Lut 02, 2015 6:50 pm

   Na comiesięcznym spotkaniu zarządu Osiedla Zawodzie wraz z mieszkańcami, dnia 02.02.2015, wnioskujemy o rozważenie możliwości obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami segregowanymi 

   Uzasadnienie:

   Mieszkańcy Zawodzia przez miniony okres przystosowali się i wręcz wzorowo segregują odpady komunalne, w związku z powyższym nasza sugestia wydaje się zasadna by dalej mobilizować naszych mieszkańców do dalszej ochrony środowiska - dzielnicy Uzdrowiskowej Zawodzie. 

   Z posiadanych informacji wiemy że co poniektóre gminy Powiatu Cieszyńskiego dokonały obniżki stawek w latach poprzednich. 

   Podpisane:
   Przewodniczący Zarządu Osiedla Zawodzie
   Paweł Mitręga
   RadaZawodzia
    
   Posty: 2
   Dołączenie: Pon Lut 02, 2015 6:38 pm

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 02 lutego 2015 21:32