Wpisy

 • piątek, 29 stycznia 2016
  • ZROBIĆ RAZ , A DOBRZE - po co ?

   Tak sobie pozwoliliśmy przypomnieć o naszym istnieniu.
    
   Sent: Friday, January 29, 2016 11:12 AM
   Subject: prośba
    
   Pan Naczelnik  Andrzej Siemiński
   poprzez Sekretariat Burmistrza Miasta Ustroń
    
   Poniżej przedstawiamy zdjęcia   z wizji w terenie  w  dniu 29,01,2016 r. w obrębie ul. Źródlana, wjazd do  Źródła Karola.
   Gdzie już w miesiącu listopadzie 2015 r.  przy remoncie mieszkańcy zgłaszali problem z bezpieczeństwem w ruchu drogowym – to jest brak widoczności przy wyjeździe na ul. Źródlaną.
   Jak widać w załączeniu krzaki, samosiejki  gdy obrosną liśćmi  , lub zostaną obsypane śniegiem skutecznie zasłaniają wjazd i wyjazd w tym miejscu.
   Problem ten był przez nas zgłaszany i podobno miał być zrealizowany-załatwiony , do chwili obecnej jest jak widać , prosimy o interwencję.
    
   Pozwalamy sobie przypomnieć o zaleceniu Komisji Architektury które cytujemy poniżej:
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   Licząc na dalszą dobrą współpracę - serdecznie pozdrawiam !
    
   Przewodniczący
    
   Paweł Mitrega
    
    
    
    
    
    
    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 29 stycznia 2016 12:37
  • CZY W SŁUSZNEJ SPRAWIE - my też chcemy ?

   A my jak zwykle  " w czołówce "

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 29 stycznia 2016 11:46
 • poniedziałek, 25 stycznia 2016
  • SIE POROBIŁO

   Próbowaliśmy wykorzystując chęć  i zrozumienie Pani Poseł Aleksandry Trybuś-Cieślar naszej sytuacji dotyczącej ceny gazu dla odbiorców indywidualnych, by w miastach-gminach uzdrowiskach doprowadzić poprzez zastosowanie - wyjątku, preferencyjnej ceny gazu. Niestety mur urzędniczy jest nie do przebicia, Pani Poseł już nie poseł i jest jak jest  !

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 25 stycznia 2016 20:27
  • TAURON - obietnica

   Dodatek do odp. Burmistrza-zobaczymy czy dotrzymają terminu ?

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 25 stycznia 2016 17:38
 • czwartek, 21 stycznia 2016
 • piątek, 15 stycznia 2016
  • OZDOBNIKI ZAWODZIA 2016 R.

    

    

   Panie  Burmistrzu !

   27,10,2015 r. już przesłaliśmy na  Pańskie ręce widok  ozdobnej ramy na wjeździe na Zawodzie

    

    

    

    

    

   A z nowości to od tygodnia też jest ładny ozdobnik – reklama jak nie wiem co !

    

    

    

    

     

   Mogłyby służby miejskie zwracać na to uwagę

    

   Poniżej kilka zdjęć z skrzyżowania Szpitalna do Sanatoryjnej  przy wjeździe do Szpitala Reumatologicznego, jeszcze nie ma śniegu , zaczynają się ferie , będzie większy ruch samochodowy , a w tym miejscu widoczność jak widać. Czy te reklamy i drogowskazy nie mogłyby być przytwierdzone do stojącego tam słupa oświetleniowego – byłoby bezpieczniej.

   Prosząc o interwencję serdecznie pozdrawiamy !

   Przewodniczący

   Paweł Mitręga

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 15 stycznia 2016 13:01
 • czwartek, 07 stycznia 2016
  • W URZĘDZIE

    

   odpowiedź-podpowiedź                                                                                                                                                

   Wielu Mieszkańców naszej DZIELNICY często zadaje pytanie czy oprócz uczestnictwa  Przewodniczącego w Sesjach Rady Miasta, bierzemy także udział w posiedzeniach Komisji i na jakich zasadach ?

   Odpowiedź jest prosta jak poniżej ,

   korzystamy z uprawnień jakie daje   „Ustawa o dostępie do informacji publicznej” bezsensem jest prezentowanie całej Ustawy / bo jest dostępna w internecie / ale kilka przydatnych fragmentów prezentujemy – mogą się przydać w rozmowie z urzędnikiem - jak np. :

   -Art. 1. 1.2) Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu

   ustawy i podlega udostępnieniu…

   Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej,

   zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.

   Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

   1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

   2) wglądu do dokumentów urzędowych;

   3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

   2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

   Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

   1) organy władzy publicznej;

   2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

   3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

   4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

   5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

   2.7) Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.8)), oraz partie polityczne.

   3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

   Rozdział 2

   Dostęp do informacji publicznej

   Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

    

   …3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

   a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

   b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu

   terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

   c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

   d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

   e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

   f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich

   zawartych,

   g)11) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

   h)11) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym

   w przepisach odrębnych;

   4) danych publicznych, w tym:

   a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

   – treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

   dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

   b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej

   i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

   c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

   d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych…

    

   Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

    

   …3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania

   materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;

    

   Art. 12. 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

   2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

   1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

   2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie

   stosowany nośnik informacji.

   Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki,…

    

   Art. 18. 1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych

   wyborów są jawne i dostępne.

   2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

   3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.

   4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

    

   Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej,

   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

    

   Art. 23b. 1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 23c.


    Nie dajmy się urzędnikom, oni są dla NAS i za NASZE pieniądze pracują !

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 07 stycznia 2016 15:54
  • 2016

   Startujemy z Nowym 2016 ROKIEM - i co  ?

                                       PROTOKÓŁ nr. 19                    Ustroń ,  07,01,2016 r.

    

   z spotkanie Zarządu Dzielnicy ZAWODZIE  dnia   04,01,2016 r.,

   obecni :   P. Mitręga ,  T. Welsyng ,  A. Tomiczek ,  radna B. Staniek-Siekierka ,

   oraz mieszkańcy    Panowie   Michał Pilch i Artur Steczkiewicz.

   P. Mitrega omówił :

   - ostatnią odpowiedź U.M. na nasz protokół z grudnia 2015 r.

   - w sprawach uzgodnionych wcześniejszymi ustaleniami pragniemy przypomnieć Panu Burmistrzowi , że po uchwaleniu budżetu na 2016 r. miały być ogłoszone pilnie przetargi :

                  - o wyłonienie wykonawcy  „ parkingu -  ul. Nadrzeczna „

                  - o wykonanie kompleksowego projektu budowlanego  dla „ ścieżki spacerowo-rowerowe z infrastrukturą / jak w wykonanym studium 2015 r. /  - ul. Szpitalna  „

                  - o wykonanie projektu  „ modernizacji ul. Źródlanej / chodnik, przystanki autobusowe / „

   - że ktoś chyba zapomniał planując miejsca ustanowienia  „ toalet samoczyszczących „  o bulwarach przy ul, Nadrzecznej / okolice parkingu /,  - krzaki nie załatwiają sprawy – nasuwa się wniosek, pytanie  ,   czy  jeden obiekt za 260 000,00 zł /jednoosobowa/ załatwi problemy wczasowiczów , spacerowiczów etc. szczególnie w sezonie, a może trzeba rozważyć możliwość wybudowania obiektu kompatybilnego z parkingami typu  „ pawilon, wc, natryski, biuro parkingowego itd… „.

   Na spotkaniu padły pytania od mieszkańców strefy „A” :

   - kiedy zostanie sfinalizowana sprawa  planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” – brak możliwości  inwestycyjnych, remontowych,

   - co z oświetleniem ul. Sanatoryjnej od Muflona do Skalicy.

    

    

   Otrzymują:                                                                        Przewodniczący

   1x Burmistrz   

   1x Przewodniczący Rady Miasta                                           Paweł Mitrega                                                                

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 07 stycznia 2016 14:02